Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici

Sala de plens del Consell

Notícies

01/12/2022

Aprovat el dictamen sobre la llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic

El CTESC recomana que, en el futur, la present norma es restringeixi a aquells aspectes que tenen relació directa amb les modificacions normatives derivades de la llei de pressupostos.

Dictamen 19/2022

30/11/2022

Indicadors socioeconòmics i laborals

Als Indicadors socioeconòmics i laborals, corresponents al mes de novembre (núm. 175), trobareu informació sobre indicadors de conjuntura econòmica i de mercat de treball de Catalunya.

28/11/2022

Aprovat el dictamen sobre el desplegament del procediment sancionador en l'àmbit de la igualtat de tracte i la no-discriminació

El CTESC considera que el Projecte de decret hauria de preveure l'avaluació de l’activitat de l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No-discriminació amb indicadors, tant quantitatius com qualitatius, que permetin elaborar un informe anual transparent per al conjunt de la ciutadania i, al mateix temps, detectar mancances i duplicitats que permetin millorar la seva activitat.

Dictamen 17/2022

28/11/2022

Aprovat el dictamen sobre el Codi de finances públiques de Catalunya i d'aprovació del llibre primer

El CTESC considera que s’hi han d'incloure les mateixes matèries que preveu el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya pel que fa a la reserva de llei.

Dictamen 18/2022

21/11/2022

Dictamen en preparació

El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent Ramió, ha tramès, per tal que el Consell el dictamini, el Projecte de decret de desplegament dels títols I, III i IV de la Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes. La proposta de dictamen serà analitzada i debatuda per la Comissió de Polítiques Sectorials del CTESC.

07/11/2022

Aprovat el dictamen sobre el règim electoral de les cambres oficials de comerç i la constitució dels òrgans de govern del Consell General de les Cambres de Catalunya

El CTESC sol·licita dictaminar la proposta d'ordre de convocatòria de les eleccions a les cambres de comerç.

Dictamen 16/2022

27/10/2022

Dictamen en preparació

La consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà Roura, ha tramès, per tal que el Consell el dictamini, el Programa de mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per als períodes 2022-2027. La proposta de dictamen serà analitzada i debatuda per la Comissió de Desenvolupament Territorial i Medi Ambient del CTESC.

26/10/2022

Dictamen en preparació

La consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà Roura, ha tramès, per tal que el Consell el dictamini, el Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2022-2027 i es deroguen el Decret 328/1988, d'11 d'octubre, pel qual s'estableixen normes de protecció i addicionals en matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya, i el Decret 329/1988, d'11 d'octubre, pel qual es declara la sobreexplotació de determinats sectors dels aqüífers subterranis o unitats hidrogeològiques. La proposta de dictamen serà analitzada i debatuda per la Comissió de Desenvolupament Territorial i Medi Ambient del CTESC.

Activitats

Assistència a la Presentació nou Pla estratègic. El Compromís Metropolità 2030: una estratègia per a la ciutat del 5 milions

Activitat de la presidència

02/12/2022
8.30 - 10.00

Reunió amb el rector de la UPF, el Sr. Oriol Amat i Sala

Activitat de la presidència

02/12/2022
10.00 - 11.00

Reunió: Proposta d'adhesió al contracte programa CIRE-Justícia 2022-25

Activitat de la presidència

02/12/2022
13.00 - 14.00

més activitats

Dictàmens
Estudis i informes
Butlletins
L'Observatori de l'RSE
Memòria socioeconòmica
Indicadors
Recull normatiu
Centre de Documentació
20è Aniversari del CTESC

Organitzacions representades

Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CCOO)
Unió General de Treballadores i Treballadors de Catalunya (UGT)
Foment del Treball Nacional
PIMEC, petita i mitjana empresa de Catalunya
Unió de Pagesos de Catalunya (UP)
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC)
Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors (FNCCP)
Confederació de Cooperatives de Catalunya (CCC)
Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya