CTESC
Cercador
Espai intern

Inici > Activitats > Agenda

Agenda

 Grup de treball | FP en alternança simple o dual
Reunions dels òrgans
28/06/2017, 9.30h - 12.00h, Sala de reunions 1a planta

[més]

[x]
 1. Anàlisi del document de consideracions i recomanacions

 Grup de treball | Avantprojecte de llei de contractes de serveis a les persones
Reunions dels òrgans
28/06/2017, 12.00h - 14.00h, Sala annexa a la Sala de Plens

[més]

[x]
 1. Elaboració de l'esborrany de la proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de llei de contractes de serveis a les persones

 Mixta d’Economia, Mercat de Treball i Polítiques Sectorials
Reunions dels òrgans
29/06/2017, 10.00h - 12.00h, Sala de reunions de la 3a planta

[més]

[x]
 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 17/03/2017.
 2. Anàlisi, debat i aprovació, si escau, de l'Informe sobre Economia col·laborativa
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

 Grup de treball | Projecte de decret de les actuacions administratives i de la gestió del règim d'autonomia econòmica de la successió intestada a favor de la Generalitat de Catalunya
Reunions dels òrgans
29/06/2017, 12.00h - 14.00h, Sala annexa a la Sala de Plens

[més]

[x]
 1. Elaboració de l'esborrany de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de les actuacions administratives i de la gestió del règim d'autonomia econòmica de la successió intestada a favor de la Generalitat de Catalunya

 Economia i Fiscalitat i Unió Europea
Reunions dels òrgans
30/06/2017, 10.00h - 13.00h, Sala de reunions de la 3a planta

[més]

[x]
 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 06/06/2017.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual es regula la Comissió per a la Facilitació de l'Activitat Econòmica i el seu Consell Assessor
 3. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de llei de contractes de serveis a les persones
 4. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de les actuacions administratives i de la gestió del règim d'autonomia econòmica de la successió intestada a favor de la Generalitat de Catalunya
 5. Informació de la presidència.
 6. Torn obert de paraules.

 Ple
Reunions dels òrgans
03/07/2017, 12.45h - 14.00h, Sala de Plens

[més]

[x]
 1. Aprovació, si escau, de les propostes d'acta de les reunions dels dies 24 d'abril i 26 de juny de 2017.
 2. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual es regula la Comissió per a la Facilitació de l'Activitat Econòmica i el seu Consell Assessor
 3. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de llei de contractes de serveis a les persones
 4. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de les actuacions administratives i de la gestió del règim d'autonomia econòmica de la successió intestada a favor de la Generalitat de Catalunya
 5. Aprovació, si escau, de l'informe sobre Economia col·laborativa
 6. Informació de la presidència.
 7. Torn obert de paraules.

 Assistència FÒRUM EUROPA "M.H. Sra. Carme Forcadell"
Activitat de la presidència
06/07/2017, 9.00h - 10.30h, Hotel Palace - Gran Via, 668

 Grup de treball | FP en alternança simple o dual
Reunions dels òrgans
06/07/2017, 11.30h - 14.00h, Sala de reunions 1a planta

[més]

[x]
 1. Elaboració del document de consideracions i recomanacions

 Memòria Socioeconòmica i Laboral de Catalunya 2016
Presentació
07/07/2017, 10.00h - 11.00h, Sala de Plens del CTESC

[més]

[x]

El CTESC elabora, dins el primer semestre de cada any, una memòria en què es reflecteixen les seves consideracions i recomanacions respecte a la situació socioeconòmica i laboral de Catalunya.

La cloenda va a càrrec de la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa.

 Grup de treball | Projecte de decret pel qual s’estableixen els requisits i les garanties tecnicosanitàries comunes dels centres i serveis sanitaris i els procediments per a la seva autorització i registre
Reunions dels òrgans
11/07/2017, 10.00h - 12.00h, Sala annexa a la Sala de Plens

[més]

[x]
 1. Elaboració de l'esborrany de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual s’estableixen els requisits i les garanties tecnicosanitàries comunes dels centres i serveis sanitaris i els procediments per a la seva autorització i registre

 Mercat de Treball i Polítiques Socials
Reunions dels òrgans
12/07/2017, 10.00h - 12.00h, Sala de reunions de la 3a planta

[més]

[x]
 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 22/06/2017.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual s’estableixen els requisits i les garanties tecnicosanitàries comunes dels centres i serveis sanitaris i els procediments per a la seva autorització i registre
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

 La població de 45 a 64 anys en situació d'atur de llarga durada
Presentació de l'informe
13/07/2017, 10.00h - 11.30h, Sala de Plens del CTESC

[més]

[x]

Una de les principals conseqüències de la darrera recessió econòmica als països de l’OCDE, a diferència de les dels anys 70, 80 i 90, és que l’atur de llarga i molt llarga durada ha repercutit, de manera més intensa, en els treballadors i treballadores d’edats més avançades que han perdut el seu lloc de treball. Els reptes a què han de fer front les persones de més edat en situació d’atur que busquen una feina han donat lloc a l’expressió “els nous inocupables” (“the new unemployable”).

En aquest context, el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, a iniciativa pròpia, ha elaborat l’informe La població de 45 a 64 anys en situació d’atur de llarga durada en el que s’analitzen les raons per les quals cal impulsar polítiques adreçades a aquest col·lectiu així com els seus principals eixos. A partir de l’anàlisi efectuada, es proposen un seguit de consideracions i recomanacions amb l’objectiu d’orientar l’acció de govern per combatre aquesta problemàtica.

El CTESC organitza aquesta jornada per a la presentació dels principals resultats i les recomanacions de l'informe, consensuades pels agents socials que participen al CTESC. L'obertura de l'acte va a càrrec del secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Josep Ginesta.

 Ple
Reunions dels òrgans
17/07/2017, 12.45h - 14.00h, Sala de Plens

[més]

[x]
 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 03/07/2017.
 2. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual s’estableixen els requisits i les garanties tecnicosanitàries comunes dels centres i serveis sanitaris i els procediments per a la seva autorització i registre
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

 Consell Rector Ivàlua
Activitat de la presidència
13/12/2017, 16.00h - 18.00h, Idescat - Via Laietana, 58

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat