CTESC
Cercador

Inici > Activitats

Activitats

 Polítiques de suport a les famílies
Jornada
18/02/2019, 9.30h - 11.00h, Sala de Plens

[més]

[x]

Les estructures familiars han sofert una transformació accelerada en les darreres dècades, de tal forma que s'aprecien canvis en la conceptualització de les famílies, alhora que es manifesta un increment de la diversitat familiar i l'heterogeneïtat de les estructures familiars. Alguns dels factors que expliquen la realitat de les famílies a Catalunya avui en dia són: les dificultats d'emancipació de les persones joves, la desinstitucionalització de la família, els rols i estereotips de gènere —que evolucionen cap a una societat menys discriminatòria pel que fa a les dones—, l'envelliment de la població i l'increment de la dependència. 

Les polítiques de suport a les famílies en l'actualitat tenen el gran repte de millorar la situació del nou ventall familiar. Davant d'aquest context, l'informe explora quines serien les polítiques i mesures que podrien resultar més adients per a les famílies catalanes, ja sigui a partir tant de l'anàlisi d'aquelles que ja s’apliquen en alguns països d’Europa i a Catalunya, com de la visió aportada en les diverses compareixences de les persones expertes en la matèria. L'estudi se centra en els tres grans eixos dels instruments de les polítiques:


 • les mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral;

 • els ajuts econòmics i les transferències monetàries, i

 • els serveis d’atenció i cura.


A partir de l'anàlisi efectuada, es proposen un seguit de consideracions i recomanacions amb l'objectiu d'orientar l'acció de Govern.

El CTESC organitza aquesta jornada per presentar els principals resultats i les recomanacions de l'informe, consensuades pels agents socials que participen al CTESC. L'obertura de l'acte va a càrrec de la directora general de Famílies del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Roser Galí.

 Grup de treball | Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 61/2015, de 28 d'abril, sobre els productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya i les agrupacions de defensa vegetal
Reunions dels òrgans
12/03/2019, 10.00h - 12.00h, Sala annexa a la Sala de Plens

[més]

[x]
 1. Elaboració de l'esborrany de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 61/2015, de 28 d'abril, sobre els productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya i les agrupacions de defensa vegetal

 Assistència FÒRUM EUROPA "Hble. Sr. Jordi Puigneró, conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública"
Activitat de la presidència
13/03/2019, 9.00h - 10.00h, Hotel Palace - Gran Via, 668

 Polítiques Sectorials
Reunions dels òrgans
14/03/2019, 10.00h - 12.00h, Sala de reunions de la 3a planta

[més]

[x]
 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 22/11/2018.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 61/2015, de 28 d'abril, sobre els productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya i les agrupacions de defensa vegetal
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

 Ple
Reunions dels òrgans
18/03/2019, 12.45h - 14.00h, Sala de Plens

[més]

[x]
 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 18/01/2019.
 2. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 61/2015, de 28 d'abril, sobre els productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya i les agrupacions de defensa vegetal
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

[més]


Agenda


Reunions dels òrgans del Consell

Activitat del Ple, la Comissió Executiva i les Comissions de Treball fins al dia d'avui.


Activitat de la Presidència

Actes als que ha assistit i conferències realitzades per la Presidència del Consell.


Premi Mercè Sala per a Tesis Doctorals

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat