CTESC
Cercador

Inici > Activitats > Reunions dels òrgans

Reunions dels òrgans del Consell

Darreres activitats

 Grup de treball | Polítiques familiars i de natalitat
Reunions dels òrgans
21/02/2018, 10.00h - 12.00h, Sala de reunions de la 3a planta

[més]

[x]
 1. Compareixença de la Sra. Roser Galí, directora general de Famílies del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya
 2. Debat amb la ponent: preguntes, reflexions...
 3. Situació actual sessions de compareixences
 4. Anàlisi d’un primer esborrany del primer apartat del capítol del marc teòric que porta per títol: “El concepte de famílies, tipologies i cicle de vida”

 Grup de treball | La qualitat de l'ocupació de la indústria a Catalunya
Reunions dels òrgans
15/02/2018, 10.00h - 12.00h, Sala annexa a la Sala de Plens

[més]

[x]
 1. Anàlisi i, si escau, aprovació de la proposta de projecte -objectius, proposta de continguts i metodologia-.
 2. Exposició i valoració de la idoneïtat dels continguts i de la metodologia de les diferents fonts estadístiques útils per aproximar la qualitat de l'ocupació a la indústria
 3. Aprovació del calendari previst per a l'elaboració de l'informe

 Grup de treball | La situació del treball autònom a Catalunya
Reunions dels òrgans
14/02/2018, 10.00h - 12.00h, Sala de reunions de la 3a planta

[més]

[x]
 1. Designació de la persona que exercirà la funció de ponent de l'informe
 2. Anàlisi i, si escau, aprovació de la proposta d'índex
 3. Determinació del contingut del monogràfic corresponent a l'edició d'enguany
 4. Aprovació, si escau, del calendari previst per a l'elaboració de l'informe

 Grup de treball | Integració de l'atenció social i sanitària
Reunions dels òrgans
09/02/2018, 10.00h - 12.00h, Sala de reunions de la 3a planta

[més]

[x]
 1. Anàlisi de la proposta de persones compareixents
 2. Anàlisi i aprovació, si escau, del capítol sobre "què s'entén per integració de l'atenció social i sanitària"

 Ple
Reunions dels òrgans
18/12/2017, 12.45h - 14.00h, Sala de Plens

[més]

[x]
 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 16/10/2017.
 2. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de reglament de turisme de Catalunya
 3. Aprovació, si escau, de l'informe sobre la situació del treball autònom a Catalunya 2016
 4. Aprovació, si escau, del Pla de treball del CTESC per a 2018
 5. Aprovació, si escau, dels objectius i criteris d'actuació 2018
 6. Aprovació, si escau, del calendari previst de reunions ordinàries dels òrgans del CTESC 2018
 7. Informació de la presidència.
 8. Torn obert de paraules.

 Polítiques Sectorials
Reunions dels òrgans
14/12/2017, 10.00h - 12.30h, Sala de reunions de la 3a planta

[més]

[x]
 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 11/10/2017.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de reglament de turisme de Catalunya
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat