CTESC
Cercador

Inici > Avís legal

Avís legal

Condicions generals

  • La informació continguda en el web ctesc.gencat.cat té com a objectiu difondre les activitats, els productes i els serveis del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (en endavant CTESC) i n'és propietat intel·lectual, com també ho són el codi d'estil, les imatges i els materials audiovisuals que hi apareixen. El CTESC té dret a actualitzar els continguts, eliminar-los o limitar-ne l'accés de forma temporal o definitiva.
  • Les dades identificatives de l'organisme són les que es detallen a continuació:

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC)
Diputació 284
08009 - Barcelona
NIF Q0801141C
Telèfon: 93 270 17 80
Fax: 93 270 17 82
ctesc@gencat.cat
ctesc.gencat.cat

  • La reproducció, distribució o comunicació pública de la informació continguda en aquest web, sense citar la font, és una infracció recollida a la normativa vigent. No està permesa la transformació ni qualsevol altra actuació similar que es pugui dur a terme amb la informació continguda al web.
  • El CTESC no es fa responsable de la informació que es pugui obtenir a través del sistema d'enllaços amb webs externs.
  • El CTESC no assumeix la responsabilitat dels possibles errors de seguretat que es puguin produir pel fet d'accedir al web amb ordinadors infectats per virus informàtics. Tampoc no es fa responsable de les conseqüències derivades del mal funcionament dels navegadors dels usuaris o per la utilització de versions no actualitzades d'aquests.
puja

Política de privacitat

  • La petició de dades per part del CTESC, mitjançant formularis publicats a les pàgines web, es limita a aquells casos en què la recollida de les dades personals és necessària per a la prestació d'un servei, la difusió de novetats o el lliurament de les publicacions pròpies. Les dades sol·licitades seran les que es considerin escaients per a les finalitats previstes.
  • Us preguem que comuniqueu al CTESC de forma immediata qualsevol modificació de les vostres dades de forma que la informació recollida en els fitxers del CTESC estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors.
  • La no complimentació o la complimentació parcial de les dades de caràcter personal sol·licitades en qualsevol formulari electrònic podrà comportar la impossibilitat, per part del CTESC, d'atendre la consulta i/o la petició formulada.
  • El CTESC té implantades les mesures de seguretat de naturalesa tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l'acció humana o d'algun mitjà físic o natural.
  • Les galetes (cookies) del web s'utilitzen únicament amb finalitats estadístiques i només en la seva part restringida s'utilitzen també per mantenir la sessió oberta. En cap cas, però, recullen dades de caràcter personal. 
puja

Accessos directes

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat