Si no veieu aquest missatge correctament, feu click aquí

Actes del CTESC | http://ctesc.gencat.cat |
Polítiques de suport a les famílies
Les estructures familiars han sofert una transformació accelerada en les darreres dècades, de tal forma que s'aprecien canvis en la conceptualització de les famílies, alhora que es manifesta un increment de la diversitat familiar i l'heterogeneïtat de les estructures familiars. Alguns dels factors que expliquen la realitat de les famílies a Catalunya avui en dia són: les dificultats d'emancipació de les persones joves, la desinstitucionalització de la família, els rols i estereotips de gènere —que evolucionen cap a una societat menys discriminatòria pel que fa a les dones—, l'envelliment de la població i l'increment de la dependència. 

Les polítiques de suport a les famílies en l'actualitat tenen el gran repte de millorar la situació del nou ventall familiar. Davant d'aquest context, l'informe explora quines serien les polítiques i mesures que podrien resultar més adients per a les famílies catalanes, ja sigui a partir tant de l'anàlisi d'aquelles que ja s’apliquen en alguns països d’Europa i a Catalunya, com de la visió aportada en les diverses compareixences de les persones expertes en la matèria. L'estudi se centra en els tres grans eixos dels instruments de les polítiques:
  • les mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral;
  • els ajuts econòmics i les transferències monetàries, i
  • els serveis d’atenció i cura.
A partir de l'anàlisi efectuada, es proposen un seguit de consideracions i recomanacions amb l'objectiu d'orientar l'acció de Govern.

El CTESC organitza aquesta jornada per presentar els principals resultats i les recomanacions de l'informe, consensuades pels agents socials que participen al CTESC. L'obertura de l'acte va a càrrec de la directora general de Famílies del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Roser Galí.
Inscripció Programa Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
Diputació, 284 · 08009 Barcelona
Tel: 93 270 17 80 · Fax: 93 270 17 82
ctesc.gencat.cat · ctesc@gencat.cat

Places limitades. Les inscripcions s'admetran per rigorós ordre d'arribada. Entrada gratuïta.

Aquest butlletí s'envia als subscriptors i a una selecció de correus generals d'accés públic
dels àmbits d'activitat més coincidents amb la temàtica de l'acte.

Si no desitgeu rebre més aquest butlletí, podeu respondre a aquest mateix correu indicant-ho.

[més informació sobre la protecció de dades >]