CTESC
Cercador
Espai intern

Inici > Publicacions

Publicacions

Informe Gestió i impuls de les infraestructures de telecomunicacions

 

L’Informe tracta de l’estat de situació de les infraestructures i del model TIC de Catalunya. Un dels seus objectius és conèixer la cobertura de banda ampla i telefonia mòbil als nuclis de població i polígons industrials de Catalunya.
 
El treball comença amb un resum executiu de les principals conclusions, que precedeix al capítol d’introducció.
 
El tercer apartat de l’Informe es dedica als aspectes normatius. S’estudia la regulació que afecta el sector posant l’èmfasi en aquells aspectes que tracta aquest Informe. A continuació, s’analitza l’evolució de l’estoc de capital real de Catalunya per tipus d’actiu, parant especial atenció al capital TIC, en el període 1964-2013, a partir de les estadístiques que publica l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (IVIE). El següent apartat es dedica a l’anàlisi de les infraestructures de les tecnologies de la informació i la comunicació de Catalunya a partir de totes les estadístiques disponibles (catalanes, estatals, europees i internacionals) i a fer-ne una comparació. El sisè apartat del treball tracta de les polítiques públiques en matèria de TIC a Catalunya. S’estudia el model TIC del Govern de la Generalitat: els objectius, els programes, les estratègies, les xarxes existents, etc. Es presta especial atenció a aspectes com la compra pública d’innovació. També es tracten els programes TIC d’àmbit estatal i comunitari. La setena secció de l’Informe conté les consideracions i recomanacions del CTESC. Finalment, l’apartat vuitè recull el resultat de les compareixences de determinades persones que han aportat coneixement expert sobre la qüestió analitzada. L’Informe conclou amb els annexos i la bibliografia. >>Vegeu l'Informe<<

 

>> Per a més informació, subscriviu-vos als nostres butlletins <<


Memòries socioeconòmiques i laborals


Informes de gestió


Dictàmens


Estudis i informes


Indicadors socioeconòmics i laborals


Llibres del CTESC


Tesis doctorals


Altres publicacions

Enllaços relacionats

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat