CTESC
Cercador

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat
function donVenim(){ruta=window.location.href; pos_interrogant=ruta.indexOf('?'); if (pos_interrogant!=-1){if (ruta.substr(pos_interrogant+1,2)=="si"){pos_almoadilla=ruta.indexOf('#'); if (pos_almoadilla!=-1){element=ruta.substr(pos_almoadilla+1,10); desplegable_actiu(element)}}}} function desplegable_actiu(id) {var vari = "contingut-mes-"+id; var varmes = "mes-desplegable-"+id; document.getElementById(vari).style.display="block"; document.getElementById(varmes).style.display="none"; } function desplegable_noactiu(id) {var vari = "contingut-mes-"+id; var varmes = "mes-desplegable-"+id; document.getElementById(vari).style.display="none"; document.getElementById(varmes).style.display="block";} document.onload="donVenim();"