CTESC
Cercador

Inici > Jornades i conferències

Jornades i conferències

Una de les funcions del Consell és participar i promoure la participació en congressos, jornades, seminaris i conferències relacionats amb matèries socioeconòmiques, laborals i ocupacionals, i promoure iniciatives relacionades amb l'estudi, el debat i la difusió d'aquestes matèries. Aquest apartat recull les activitats organitzades pel CTESC.

Darreres activitats

 El model productiu i la productivitat a Catalunya
Presentació de l'estudi
20/05/2019, 9.00h - 11.00h, Sala de Plens del CTESC

[més]

[x]

La productivitat és la relació entre el volum de producte generat per una economia i els factors de producció emprats en aquest procés. La capacitat de generar valor afegit respecte del treball esmerçat o dels diners invertits determina en bona mesura el nivell de benestar dels països.

En la primera part de l’informe que es presenta s’estudia quina ha estat l’evolució de PIB per càpita de l’economia catalana en el període 2000-2016 i es compara amb la de 37 països de l'OCDE (fonamentalment de la UE28). S’analitza, concretament, el paper que ha jugat la productivitat en termes de treball, la productivitat en termes de capital (o estoc de capital instal·lat) i la productivitat conjunta dels dos factors de producció en l’evolució de PIB per càpita.

En la segona part de l’informe s’analitza, per al període 2001-2013, quin paper han jugat la composició sectorial per branques d’activitat, la dimensió d’empresa i el procés d’ajust de les empreses al cicle econòmic en l’evolució dels nivells de productivitat del sector productiu privat català.

L’obertura de l’acte va a càrrec de Natàlia Mas Guix, secretària d'Economia del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

 Integració de l'atenció social i sanitària
Jornada
10/04/2019, 9.30h - 11.00h, Sala de Plens

[més]

[x]

El CTESC ha estudiat amb detall un dels grans reptes de país que previsiblement haurà d’ocupar un lloc destacat en l’agenda política dels propers anys: el de la integració de les atencions social i sanitària. Malgrat que no és un tema especialment conegut per part de la ciutadania, l’anomenada “atenció integrada” no és cap idea nova. A Catalunya, el programa Vida als Anys comença a plantejar l’any 1986 la planificació i coordinació de les atencions social i sanitària. Van seguir a aquesta iniciativa pionera un conjunt d’actuacions que aplanen el camí al Pla interdepartamental d’atenció i interacció social i sanitària (PIAISS), publicat l’any 2014.

Tant el PIAISS com l’informe advoquen per una definició flexible i pragmàtica del procés d’integració, entenent-lo com un conjunt de mètodes i eines de finançament, governança, organització, prestació de serveis i atenció clínica orientats a crear connectivitat, alineació i col·laboració a dins i entre els sectors social i sanitari. Sense això, difícilment es podrà donar una atenció de qualitat centrada en les persones. L’informe, que ha comptat amb la col·laboració de persones expertes i professionals del sector, fa un repàs de la literatura especialitzada, analitza amb esperit crític i constructiu la feina que s’ha fet a Catalunya i descriu amb detall diverses experiències que posen de manifest la diversitat de models d’integració que hi ha al món.

A partir de l’anàlisi efectuada, l’informe conclou amb un capítol de consideracions i cinquanta-set recomanacions consensuades amb l’objectiu d’orientar l’acció del Govern.

El CTESC organitza aquesta jornada per presentar els principals resultats i les recomanacions de l’informe. L’obertura de l’acte va a càrrec de Francesc Iglesies Riumalló, secretari d'Afers Socials i Famílies del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i Marc Ramentol Sintas, director general de Professionals de la Salut del Departament de Salut.

 Polítiques de suport a les famílies
Jornada
18/02/2019, 9.30h - 11.00h, Sala de Plens

[més]

[x]

Les estructures familiars han sofert una transformació accelerada en les darreres dècades, de tal forma que s'aprecien canvis en la conceptualització de les famílies, alhora que es manifesta un increment de la diversitat familiar i l'heterogeneïtat de les estructures familiars. Alguns dels factors que expliquen la realitat de les famílies a Catalunya avui en dia són: les dificultats d'emancipació de les persones joves, la desinstitucionalització de la família, els rols i estereotips de gènere —que evolucionen cap a una societat menys discriminatòria pel que fa a les dones—, l'envelliment de la població i l'increment de la dependència. 

Les polítiques de suport a les famílies en l'actualitat tenen el gran repte de millorar la situació del nou ventall familiar. Davant d'aquest context, l'informe explora quines serien les polítiques i mesures que podrien resultar més adients per a les famílies catalanes, ja sigui a partir tant de l'anàlisi d'aquelles que ja s’apliquen en alguns països d’Europa i a Catalunya, com de la visió aportada en les diverses compareixences de les persones expertes en la matèria. L'estudi se centra en els tres grans eixos dels instruments de les polítiques:

  • les mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral;
  • els ajuts econòmics i les transferències monetàries, i
  • els serveis d’atenció i cura.
A partir de l'anàlisi efectuada, es proposen un seguit de consideracions i recomanacions amb l'objectiu d'orientar l'acció de Govern.

El CTESC organitza aquesta jornada per presentar els principals resultats i les recomanacions de l'informe, consensuades pels agents socials que participen al CTESC. L'obertura de l'acte va a càrrec de la directora general de Famílies del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Roser Galí.

 Memòria Socioeconòmica i Laboral de Catalunya 2017
Presentació
25/07/2018, 9.00h - 10.00h, Sala de Plens del CTESC

[més]

[x]

El CTESC elabora, dins el primer semestre de cada any, una memòria en què es reflecteixen les seves consideracions i recomanacions respecte a la situació socioeconòmica i laboral de Catalunya.

La inauguració va a càrrec del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani.

 La formació professional dual en el sistema educatiu català
Presentació de l'informe
27/09/2017, 9.00h - 11.00h, Sala de Plens del CTESC

[més]

[x]

La crisi econòmica iniciada l’any 2008 va tenir un efecte demolidor en l’increment de la taxa d’atur juvenil. Una de les principals vies per combatre aquest fenomen va ser potenciar la formació i qualificació professionals dels joves. És aquí on agafa rellevància l’aposta per l’FP dual, una modalitat formativa prou consolidada en països centreeuropeus com Alemanya, Suïssa o Àustria. Tot i que es van fer algunes experiències pilot prèvies, Catalunya no implanta l’FP dual fins al curs 2012-2013.

Després dels quatre primers anys del funcionament de l’FP dual, el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya va considerar que era un bon moment per analitzar aquest període inicial de la seva implantació, en un moment que encara cal desplegar la Llei 10/2015 de 19 de juny de formació i qualificacions professionals.

El CTESC presenta l’informe La formació professional dual en el sistema educatiu català amb els principals resultats i les recomanacions de l'informe, consensuades pels agents socials que participen al Consell. L'obertura de l'acte havia d'anar a càrrec de la consellera d'Ensenyament, Clara Ponsatí, però finalment, per problemes d'agenda, va a càrrec del director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, Melcior Arcarons.

 La població de 45 a 64 anys en situació d'atur de llarga durada
Presentació de l'informe
13/07/2017, 10.00h - 11.30h, Sala de Plens del CTESC

[més]

[x]

Una de les principals conseqüències de la darrera recessió econòmica als països de l’OCDE, a diferència de les dels anys 70, 80 i 90, és que l’atur de llarga i molt llarga durada ha repercutit, de manera més intensa, en els treballadors i treballadores d’edats més avançades que han perdut el seu lloc de treball. Els reptes a què han de fer front les persones de més edat en situació d’atur que busquen una feina han donat lloc a l’expressió “els nous inocupables” (“the new unemployable”).

En aquest context, el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, a iniciativa pròpia, ha elaborat l’informe La població de 45 a 64 anys en situació d’atur de llarga durada en el que s’analitzen les raons per les quals cal impulsar polítiques adreçades a aquest col·lectiu així com els seus principals eixos. A partir de l’anàlisi efectuada, es proposen un seguit de consideracions i recomanacions amb l’objectiu d’orientar l’acció de govern per combatre aquesta problemàtica.

El CTESC organitza aquesta jornada per a la presentació dels principals resultats i les recomanacions de l'informe, consensuades pels agents socials que participen al CTESC. L'obertura de l'acte va a càrrec del secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Josep Ginesta.

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat