CTESC
Cercador
Espai intern

Inici > Jornades i conferències

Jornades i conferències

Darreres activitats

 La població de 45 a 64 anys en situació d'atur de llarga durada
Presentació de l'informe
13/07/2017, 10.00h - 11.30h, Sala de Plens del CTESC

[més]

[x]

Una de les principals conseqüències de la darrera recessió econòmica als països de l’OCDE, a diferència de les dels anys 70, 80 i 90, és que l’atur de llarga i molt llarga durada ha repercutit, de manera més intensa, en els treballadors i treballadores d’edats més avançades que han perdut el seu lloc de treball. Els reptes a què han de fer front les persones de més edat en situació d’atur que busquen una feina han donat lloc a l’expressió “els nous inocupables” (“the new unemployable”).

En aquest context, el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, a iniciativa pròpia, ha elaborat l’informe La població de 45 a 64 anys en situació d’atur de llarga durada en el que s’analitzen les raons per les quals cal impulsar polítiques adreçades a aquest col·lectiu així com els seus principals eixos. A partir de l’anàlisi efectuada, es proposen un seguit de consideracions i recomanacions amb l’objectiu d’orientar l’acció de govern per combatre aquesta problemàtica.

El CTESC organitza aquesta jornada per a la presentació dels principals resultats i les recomanacions de l'informe, consensuades pels agents socials que participen al CTESC. L'obertura de l'acte va a càrrec del secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Josep Ginesta.

 Memòria Socioeconòmica i Laboral de Catalunya 2016
Presentació
07/07/2017, 10.00h - 11.00h, Sala de Plens del CTESC

[més]

[x]

El CTESC elabora, dins el primer semestre de cada any, una memòria en què es reflecteixen les seves consideracions i recomanacions respecte a la situació socioeconòmica i laboral de Catalunya.

La cloenda va a càrrec de la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa.

 Gestió i impuls de les infraestructures: telecomunicacions
Presentació de l'informe
19/05/2017, 12.30h - 13.30h, Sala de Plens del CTESC

[més]

[x]

Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) tenen un gran potencial per millorar la qualitat de vida de les persones, així com per dinamitzar les activitats econòmiques. Per aquest motiu, entre d'altres, el CTESC ha elaborat l'informe sobre Gestió i impuls de les infraestructures de les telecomunicacions que s'enmarca dins la sèrie sobre gestió i impuls de les infraestructures que ha realitzat el CTESC els darrers anys (residus, aigua, energia).

L'objectiu del treball és analitzar la situació de les infraestructures i el model TIC de Catalunya i, més específicament, l'estat de cobertura en banda ampla i telefonia mòbils als nuclis de població i polígons industrials de Catalunya. Les consideracions i recomanacions finals han estat consensuades pels agents socials que participen al CTESC.

L'obertura de l'acte va a càrrec de la consellera de la Presidència, Neus Munté.

 Nuevos hábitos de consumo, cambios sociales y tecnológicos
Jornada de col·laboració amb el CES Espanya
08/03/2017, 10.00h - 13.45h, Sala de Plens

[més]

[x]

En els últims anys la societat espanyola ha viscut importants transformacions socioeconòmiques que s’han reflectit en l’àmbit del consum. L’avenç de la societat de la informació ha estat un dels principals detonants d’aquests canvis, ja que Internet ha adquirit una centralitat decisiva com a eix d’accés a la informació, la comunicació, l’oci i el consum. Aquest nou escenari afecta els drets dels consumidors i usuaris, alhora que planteja oportunitats i desafiaments als diferents sectors i a les administracions amb competències en la matèria.

En aquesta jornada es presenta l’Informe elaborat pel Consell Econòmic i Social d’Espanya sobre aquest tema i s’analitza l’evolució que el consum ha registrat.

 Situació del treball autònom a Catalunya 2015
Jornada
19/12/2016, 11.30h - 12.45h, Sala de Plens

[més]

[x]

L’any 2015, el nombre de persones que treballen per compte propi a Catalunya és, de mitjana, 530.547, representant el 17,2% de l’ocupació total. Atenent la importància estratègica del treball autònom pel teixit productiu i pel creixement econòmic del país, el CTESC elabora un informe, amb una cadència anual, que formula una diagnosi, consensuada pels agents econòmics i socials, de la situació del treball autònom a Catalunya.

La conjunció dels factors analitzats en l’Informe, d’espectre transversal, permeten al CTESC emetre una sèrie de consideracions i recomanacions al Govern de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu d’assessorar-lo en l’elaboració de polítiques relacionades amb el treball autònom.

El CTESC organitza aquesta jornada per presentar les principals conclusions de l’Informe.

 Perspectives per a l’economia catalana per a l’exercici del 2017
Conferència
15/12/2016, 9.00h, Sala de Plens

[més]

[x]

La conferència consisteix en un repàs de les previsions d’evolució macroeconòmica per al 2017 en el nostre entorn mundial, europeu i espanyol, continuant després amb un detall de les previsions per a l’economia catalana. També es fa una aproximació a les prioritats dels pressupostos generals de la Generalitat per a l’exercici del 2017, actualment en tràmit al Parlament de Catalunya, i als resultats aconseguits i els objectius a curt termini pel que fa a la millora de les magnituds d’equilibri pressupostari, solvència i endeutament dels comptes públics de Catalunya.

La conferència va a càrrec del secretari d'Economia, Pere Aragonès.

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat