CTESC
Cercador
Espai intern

Inici > Jornades i conferències

Jornades i conferències

Darreres activitats

 Nuevos hábitos de consumo, cambios sociales y tecnológicos
Jornada de col·laboració amb el CES Espanya
08/03/2017, 10.00h - 13.45h, Sala de Plens

[més]

[x]

En els últims anys la societat espanyola ha viscut importants transformacions socioeconòmiques que s’han reflectit en l’àmbit del consum. L’avenç de la societat de la informació ha estat un dels principals detonants d’aquests canvis, ja que Internet ha adquirit una centralitat decisiva com a eix d’accés a la informació, la comunicació, l’oci i el consum. Aquest nou escenari afecta els drets dels consumidors i usuaris, alhora que planteja oportunitats i desafiaments als diferents sectors i a les administracions amb competències en la matèria.

En aquesta jornada es presenta l’Informe elaborat pel Consell Econòmic i Social d’Espanya sobre aquest tema i s’analitza l’evolució que el consum ha registrat.

 Situació del treball autònom a Catalunya 2015
Jornada
19/12/2016, 11.30h - 12.45h, Sala de Plens

[més]

[x]

L’any 2015, el nombre de persones que treballen per compte propi a Catalunya és, de mitjana, 530.547, representant el 17,2% de l’ocupació total. Atenent la importància estratègica del treball autònom pel teixit productiu i pel creixement econòmic del país, el CTESC elabora un informe, amb una cadència anual, que formula una diagnosi, consensuada pels agents econòmics i socials, de la situació del treball autònom a Catalunya.

La conjunció dels factors analitzats en l’Informe, d’espectre transversal, permeten al CTESC emetre una sèrie de consideracions i recomanacions al Govern de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu d’assessorar-lo en l’elaboració de polítiques relacionades amb el treball autònom.

El CTESC organitza aquesta jornada per presentar les principals conclusions de l’Informe.

 Perspectives per a l’economia catalana per a l’exercici del 2017
Conferència
15/12/2016, 9.00h, Sala de Plens

[més]

[x]

La conferència consisteix en un repàs de les previsions d’evolució macroeconòmica per al 2017 en el nostre entorn mundial, europeu i espanyol, continuant després amb un detall de les previsions per a l’economia catalana. També es fa una aproximació a les prioritats dels pressupostos generals de la Generalitat per a l’exercici del 2017, actualment en tràmit al Parlament de Catalunya, i als resultats aconseguits i els objectius a curt termini pel que fa a la millora de les magnituds d’equilibri pressupostari, solvència i endeutament dels comptes públics de Catalunya.

La conferència va a càrrec del secretari d'Economia, Pere Aragonès.

 Memòria Socioeconòmica i Laboral de Catalunya 2015
Presentació
15/07/2016, 11.00h, Sala de Plens

[més]

[x]

El CTESC elabora, dins el primer semestre de cada any, una memòria en què es reflecteixen les seves consideracions i recomanacions respecte a la situació socioeconòmica i laboral de Catalunya.

La cloenda va a càrrec de la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa.

 La inversió estrangera a Catalunya
Presentació de l'informe
20/05/2016, 10.00h - 12.00h, Sala de Plens

[més]

[x]

La inversió estrangera directa és un dels factors que influeixen en el creixement d’un país en representar un input provinent de la resta del món que s’incorpora a la seva capacitat productiva. Històricament ha generat efectes positius en termes d’implantació de noves tecnologies i d’impuls de la internacionalització.

En un context de globalització i incertesa econòmica derivada de la crisi econòmica, tant a escala local com mundial, resulta útil tenir el major nombre d’eines possibles per diagnosticar si l’economia catalana transita correctament pel cúmul de canvis de paradigma. En aquest sentit, la inversió rebuda s’utilitza sovint com un indicador de l’atractiu que genera un territori envers l’exterior, fet que es pot interpretar en termes de potencial de creixement i d’estabilitat.

Així doncs, des del CTESC s’ha volgut analitzar l’evolució de la inversió estrangera directa a Catalunya a fi d’obtenir una aproximació de la seva importància, posant especial èmfasi en l’anàlisi sectorial i de procedència d’aquesta inversió.

El CTESC organitza aquesta jornada per presentar les principals conclusions de l’informe.

 L'impacte de la reforma de la Política Agrària Comuna a Catalunya
Jornades i seminaris
21/03/2016, 9.30h - 11.00h, Sala de Plens

[més]

[x]

La Política Agrària Comuna (PAC) ha estat des dels seus inicis un dels elements vertebradors del projecte d’integració europea, així com la receptora d’una part molt important del pressupost comunitari. Al llarg dels anys, la PAC s’ha anat transformant, des d’una eina per garantir els aliments a la població i la renda de la pagesia, a introduir aspectes com la competitivitat i el desenvolupament rural o a desvincular cada cop més els pagaments rebuts de la producció.

Entre els anys 2010 i 2011 s’inicia el darrer procés de revisió de la PAC, el qual es basa en termes de reducció pressupostària, transparència i competència en el mercat interior, adequació als compromisos amb l’OMC, als mercats internacionals i a les noves demandes dels consumidors. Aquesta nova reforma comença a veure el seu impacte a partir del 2015.

En aquest context, el CTESC organitza aquesta jornada per presentar les principals conclusions de l’informe sobre l’impacte de la reforma de la PAC a Catalunya.

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat