CTESC
Cercador

Inici > Jornades i conferències

Jornades i conferències

Darreres activitats

 Memòria Socioeconòmica i Laboral de Catalunya 2017
Presentació
25/07/2018, 9.00h - 10.00h, Sala de Plens del CTESC

[més]

[x]

El CTESC elabora, dins el primer semestre de cada any, una memòria en què es reflecteixen les seves consideracions i recomanacions respecte a la situació socioeconòmica i laboral de Catalunya.

La inauguració va a càrrec del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani.

 La formació professional dual en el sistema educatiu català
Presentació de l'informe
27/09/2017, 9.00h - 11.00h, Sala de Plens del CTESC

[més]

[x]

La crisi econòmica iniciada l’any 2008 va tenir un efecte demolidor en l’increment de la taxa d’atur juvenil. Una de les principals vies per combatre aquest fenomen va ser potenciar la formació i qualificació professionals dels joves. És aquí on agafa rellevància l’aposta per l’FP dual, una modalitat formativa prou consolidada en països centreeuropeus com Alemanya, Suïssa o Àustria. Tot i que es van fer algunes experiències pilot prèvies, Catalunya no implanta l’FP dual fins al curs 2012-2013.

Després dels quatre primers anys del funcionament de l’FP dual, el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya va considerar que era un bon moment per analitzar aquest període inicial de la seva implantació, en un moment que encara cal desplegar la Llei 10/2015 de 19 de juny de formació i qualificacions professionals.

El CTESC presenta l’informe La formació professional dual en el sistema educatiu català amb els principals resultats i les recomanacions de l'informe, consensuades pels agents socials que participen al Consell. L'obertura de l'acte havia d'anar a càrrec de la consellera d'Ensenyament, Clara Ponsatí, però finalment, per problemes d'agenda, ha anat a càrrec del director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, Melcior Arcarons.

 La població de 45 a 64 anys en situació d'atur de llarga durada
Presentació de l'informe
13/07/2017, 10.00h - 11.30h, Sala de Plens del CTESC

[més]

[x]

Una de les principals conseqüències de la darrera recessió econòmica als països de l’OCDE, a diferència de les dels anys 70, 80 i 90, és que l’atur de llarga i molt llarga durada ha repercutit, de manera més intensa, en els treballadors i treballadores d’edats més avançades que han perdut el seu lloc de treball. Els reptes a què han de fer front les persones de més edat en situació d’atur que busquen una feina han donat lloc a l’expressió “els nous inocupables” (“the new unemployable”).

En aquest context, el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, a iniciativa pròpia, ha elaborat l’informe La població de 45 a 64 anys en situació d’atur de llarga durada en el que s’analitzen les raons per les quals cal impulsar polítiques adreçades a aquest col·lectiu així com els seus principals eixos. A partir de l’anàlisi efectuada, es proposen un seguit de consideracions i recomanacions amb l’objectiu d’orientar l’acció de govern per combatre aquesta problemàtica.

El CTESC organitza aquesta jornada per a la presentació dels principals resultats i les recomanacions de l'informe, consensuades pels agents socials que participen al CTESC. L'obertura de l'acte va a càrrec del secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Josep Ginesta.

 Memòria Socioeconòmica i Laboral de Catalunya 2016
Presentació
07/07/2017, 10.00h - 11.00h, Sala de Plens del CTESC

[més]

[x]

El CTESC elabora, dins el primer semestre de cada any, una memòria en què es reflecteixen les seves consideracions i recomanacions respecte a la situació socioeconòmica i laboral de Catalunya.

La cloenda va a càrrec de la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa.

 Gestió i impuls de les infraestructures: telecomunicacions
Presentació de l'informe
19/05/2017, 12.30h - 13.30h, Sala de Plens del CTESC

[més]

[x]

Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) tenen un gran potencial per millorar la qualitat de vida de les persones, així com per dinamitzar les activitats econòmiques. Per aquest motiu, entre d'altres, el CTESC ha elaborat l'informe sobre Gestió i impuls de les infraestructures de les telecomunicacions que s'enmarca dins la sèrie sobre gestió i impuls de les infraestructures que ha realitzat el CTESC els darrers anys (residus, aigua, energia).

L'objectiu del treball és analitzar la situació de les infraestructures i el model TIC de Catalunya i, més específicament, l'estat de cobertura en banda ampla i telefonia mòbils als nuclis de població i polígons industrials de Catalunya. Les consideracions i recomanacions finals han estat consensuades pels agents socials que participen al CTESC.

L'obertura de l'acte va a càrrec de la consellera de la Presidència, Neus Munté.

 Nuevos hábitos de consumo, cambios sociales y tecnológicos
Jornada de col·laboració amb el CES Espanya
08/03/2017, 10.00h - 13.45h, Sala de Plens

[més]

[x]

En els últims anys la societat espanyola ha viscut importants transformacions socioeconòmiques que s’han reflectit en l’àmbit del consum. L’avenç de la societat de la informació ha estat un dels principals detonants d’aquests canvis, ja que Internet ha adquirit una centralitat decisiva com a eix d’accés a la informació, la comunicació, l’oci i el consum. Aquest nou escenari afecta els drets dels consumidors i usuaris, alhora que planteja oportunitats i desafiaments als diferents sectors i a les administracions amb competències en la matèria.

En aquesta jornada es presenta l’Informe elaborat pel Consell Econòmic i Social d’Espanya sobre aquest tema i s’analitza l’evolució que el consum ha registrat.

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat