CTESC
Cercador

Dictamen 22/2015

sobre el Projecte de decret pel qual s'estableixen els requisits tècnicosanitaris per a la fabricació i comercialització de pròtesis dentals i d'altres productes sanitaris dentals a mida

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 159/2016, de 2 de febrer, pel qual s’estableixen els requisits tecnicosanitaris per a la fabricació i comercialització de pròtesis dentals i d’altres productes sanitaris dentals a mida [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
5 2,5 No escau 50% El Govern ha acceptat les observacions referides a qüestions formals de la norma

Resum

La Comissió Executiva per delegació del Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió ordinària del dia 19 d’octubre de 2015, va aprovar per unanimitat el Dictamen 22/2015 sobre el Projecte de decret pel qual s’estableixen els requisits tecnicosanitaris per a la fabricació i comercialització de pròtesis dentals i d’altres productes sanitaris dentals a mida.

El Dictamen consta de cinc observacions a l’articulat.

El CTESC considera restrictiu que la norma estableixi que només es pot ser responsable tècnic d’un laboratori de pròtesis dentals i recomana que es pugui flexibilitzar a partir de criteris objectius per tal que una mateixa persona pugui ser el responsable tècnic de més d’un laboratori.

Les altres observacions són de caràcter tècnic i es realitzen amb la finalitat de precisar i concretar el sentit de la norma.

 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat