CTESC
Cercador

Dictamen 05/2014

sobre el Projecte de decret pel qual s'estableix el sistema d'acreditació d'equips d'atenció primària a Catalunya

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 86/2014, de 10 de juny, pel qual s'estableix el sistema d'acreditació d'equips d'atenció primària a Catalunya [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
4 1,5 No escau 38% El Govern ha acceptat una observació de caire formal i també ha inclòs una precisió sobre les fórmules retributives

Resum

La Comissió Executiva, per delegació del Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió ordinària del dia 3 de març de 2014, va aprovar per unanimitat el Dictamen 5/2014 sobre el Projecte de decret pel qual s’estableix el sistema d’acreditació d’equips d’atenció primària a Catalunya.

El Dictamen conté una observació general i quatre a l’articulat.

El CTESC considera que hagués estat oportú conèixer, juntament amb el Projecte de decret, els estàndards d’acreditació i els membres i entitats que han participat en la seva elaboració.

Pel que fa a la ineficàcia sobrevinguda de l’acreditació, el CTESC considera que, quan es tramita l’expedient per declarar la ineficàcia sobrevinguda, s’hauria d’incloure la presentació d’un pla de mesures correctores que caldria desenvolupar en un període determinat de temps, durant el qual l’acreditació quedi en suspens.

El CTESC proposa, en relació amb la disposició addicional segona, que per incentivar l’acreditació dels equips d’atenció primària s’utilitzin fórmules econòmiques i no econòmiques.
 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat