CTESC
Cercador

Dictamen 08/2011

sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre successions i donacions

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 414/2011, de 13 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre successions i donacions. [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
5 2,0 No escau 40% El Govern ha acceptat les dues observacions referides a qüestions formals de la norma

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 3 d’octubre de 2011, aprova per vint-i-set vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 8/2011 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre successions i donacions.

El Dictamen conté cinc observacions a l’articulat i un vot particular conjunt de CCOO i UGT.

Dues de les observacions emeses pel CTESC són de caràcter tècnic.

En altres dues es demanen aclariments i precisions, per exemple, els subjectes passius han de presentar certa documentació en el cas de l’adquisició, per causa de mort i entre vius, de participacions en entitats (empresa familiar); es demana que s’aclareixi si la presentació d’aquesta documentació s’ha de fer conjuntament amb l’autoliquidació de l’impost, o bé amb posterioritat a requeriment de l’òrgan gestor o inspector. D’altra banda, se sol·licita que es determinin amb exactitud els tràmits que el causahavent ha de realitzar respecte a la sol·licitud d’ajornament de fins a un any del pagament de les liquidacions pactades.

També es demana que el silenci administratiu sigui positiu en cas que l’Administració no resolgui en el termini de sis mesos la sol·licitud del contribuent d’ajornament per manca de liquiditat.

En el vot particular CCOO i UGT donen suport al Dictamen consensuat i fan constar el desacord amb les successives retallades operades en l’impost de successions i, especialment, amb la darrera que ha comportat que grans herències hagin deixat de tributar.

Consideren que la pràctica desaparició d’aquest impost és injustificable i inoportuna en l’actual context de crisi i de caiguda dels ingressos de la Generalitat. Entenen que no es pot renunciar a uns recursos necessaris per reactivar l’economia i garantir la protecció de les persones més vulnerables.

 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat