CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 14/2009

sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el reglament de resolució extrajudicial de conflictes del Consell Superior de la Cooperació

Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 171/2009, de 3 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament dels procediments de conciliació, mediació i arbitratge davant el Consell Superior de la Cooperació [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
3 2,0 No escau 67% S’han realitzat tres observacions, dos sobre el contingut de la norma i una de forma, s’ha acceptat una de les observacions sobre el contingut i la de forma.

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 8 de juny, aprova per trenta vots a favor, cap en contra i cap abstenció el dictamen 14/2009 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el reglament de resolució extrajudicial de conflictes del Consell Superior de la Cooperació.

El Dictamen conté una observació general i tres a l’articulat.

El CTESC considera positiu que, atenent la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives, que constitueix el Consell Superior de la Cooperació i li atorga competències en matèria de conciliació, mediació i arbitratge, s’unifiquin els procediments de resolució extrajudicial de conflictes en una única norma i es simplifiqui la seva regulació.

Es proposa afegir el principi de confidencialitat, com un dels principis rectors dels procediments de mediació, conciliació i arbitratge.

El CTESC considera que per tal de garantir la protecció dels interessos de les parts, l’eficàcia jurídica de la mediació hauria de ser la mateixa que la de la conciliació.
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat