CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 01/2008

sobre el Projecte de decret d'eliminació de tràmits i simplificació de procediments per facilitar l'activitat econòmica

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 106/2008, de 6 de maig, de mesures per a l'eliminació de tràmits i la simplificació de procediments per facilitar l'activitat econòmica [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
17 6,2 No escau 37% El Govern ha recollit algunes observacions de tipus formal i altres referides al contingut de la norma. S’havien fet observacions a un article que s’ha suprimit i no consta en el Decret aprovat.

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió ordinària del dia 4 de febrer, aprova per unanimitat el Dictamen 1/2008 sobre el projecte de decret d’eliminació de tràmits i simplificació de procediments per a facilitar l’activitat econòmica.

En aquest Dictamen el CTESC valora de forma positiva la iniciativa que dóna lloc al Projecte de decret, ja que facilita alguns tràmits de l’activitat econòmica i empresarial, i estableix un nou model de relació amb l’administració. Tot i així es posa de manifest que el Projecte de decret no assoleix les expectatives generades, tant en l’Acord Estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l'ocupació i la competitivitat de l'economia catalana, com en els Acords de Govern que anunciaven mesures per facilitar els tràmits administratius a les empreses. Es considera que aquest és un primer pas que caldria aprofundir amb una avaluació del conjunt de tràmits

En el Dictamen també es destaca de forma positiva l’exigència de l’informe de l’impacte regulatori així com l’establiment d’una Guia de bones Pràctiques per a l’elaboració i revisió de la normativa, com a actuació “ex-ante”. Es remarca la necessitat de reforçar l’anàlisi de l’impacte regulatori “ex-post”, ja que es considera que no es desenvolupa suficientment.

D’altra banda es posa de manifest que l’Administració hauria d’habilitar un canal d’informació telemàtic, que permeti conèixer d’una forma àgil i centralitzada, tots els tràmits administratius que potencialment són d’aplicació als administrats i que permeti conèixer, en tot moment, la seva situació respecte d’un procés en qüestió.

També es remarca que en la norma ha de quedar clar que les funcions de la Oficina de Gestió Eempresarial en cap cas poden menyscabar les competències assignades als Departaments de la Generalitat de Catalunya.

En el Dictamen s’assenyala que aquest Decret de simplificació administrativa no és l’instrument adequat per modificar diferents normatives sectorials, tal i com es fa a les disposicions finals, les quals no suposen cap eliminació o simplificació de tràmits administratius. 

 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat