CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 08/2007

sobre el Projecte de decret sobre distribució de la potestat sancionadora entre els òrgans de la Generalitat de Catalunya per infraccions en matèries laborals, de prevenció de riscos laborals i d’obstrucció a la tasca inspectora, i sobre la tramitació i instrucció dels procediments sancionadors per aquestes matèries

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 127/2007, de 5 de juny, sobre distribució de la potestat sancionadora entre els òrgans de la Generalitat de Catalunya per infraccions en matèries laborals, de prevenció de riscos laborals i d'obstrucció a la tasca inspectora, i sobre la tramitació i instrucció dels procediments sancionadors per a aquestes matèries [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
2 2,0 No escau 100%

Resum

El Dictamen s’aprova en la sessió ordinària del Ple del dia 21 de maig del 2007.

El Projecte de decret assigna al Departament de Treball la competència per conèixer, mitjançant la tramitació de l’expedient corresponent, les infraccions en matèries laborals, de prevenció de riscos laborals i d’obstrucció a la tasca inspectora. Igualment atribueix als diferents òrgans del Departament de Treball les competències sancionadores en funció del tipus d’infracció i de la quantia de la sanció. S’enuncien els principis de tramitació, l’ordenació i la instrucció del procediment.

El Dictamen estableix dues observacions “de forma” per tal d’aclarir la redacció del text i fer-lo més entenedor.

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat