CTESC
Cercador

Dictamen 37/2014

sobre l'Avantprojecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 18/2015, del 29 de juliol, de les organitzacions interprofessionals agroalimentàries [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
6 3,0 -0,5 42% El Govern no ha acceptat les observacions referides al reconeixement de més d’una organització interprofessional agroalimentària (OIA) per producte o sector, d’altra banda s’ha eliminat de la norma la regulació que es feia sobre els requisits que s’havien de complir per poder sol·licitar la integració en una OIA. Al Parlament s’ha retirat una de les condicions de representativitat de les Organitzacions interprofessionals agroalimentàries per poder sol·licitar l’extensió de normes .

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, en la sessió extraordinària del dia 28 de novembre de 2014, va aprovar per vint-i-set vots a favor, cap en contra i cap abstenció, el Dictamen 37/2014 sobre l’Avantprojecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya (OIAC).

El Dictamen conté tres observacions generals i vuit observacions a l’articulat.

El CTESC comparteix la necessitat de regular el reconeixement i les finalitats de les organitzacions interprofessionals agroalimentàries així com l’adopció dels acords d’extensió de normes que puguin adoptar. Tot i així, el CTESC considera que l’Avantprojecte de llei fa excessives remissions al posterior desenvolupament reglamentari o mitjançant Ordre, la qual cosa dificulta la comprensió de la norma i pot generar inseguretat jurídica.

El CTESC considera que no permetre a les OIAC integrar-se a les entitats que, malgrat tenir suficient representació a Catalunya per al producte que es tracti, no tenen majoritàriament el seu àmbit d’actuació i la seva seu social a Catalunya vulneraria els drets dels agricultors, transformadors o comerciants, inclosos els distribuïdors catalans, a associar-se i atorgar la seva representació a aquestes entitats.

El CTESC considera que la norma hauria de reflectir clarament que aquesta Llei és d’aplicació als sectors o productes, les circumscripcions econòmiques dels quals no superen l’àmbit territorial de Catalunya.

L’Avantprojecte de llei limita el reconeixement a una única OIAC per sector o producte. El CTESC considera que aquesta limitació no s’adequa a l’establert al Reglament (UE) 1308/2013 i recomana, d’una banda, suprimir els articles que hi fan esment directament i, d’altra, disminuir els percentatges de representació per permetre la possibilitat de reconèixer més d’una OIAC.

El CTESC considera que els estatuts de les OIAC haurien de preveure la gestió dels seus òrgans de decisió i govern i que s’hauria de regular la participació de les diferents baules, el pes de cada baula en els òrgans de les OIAC i que la presa de decisions no permeti imposar obligacions d’una baula a una altra sense que l’afectada hi estigui majoritàriament d’acord.

Pel que fa a les entitats que sol·licitin integrar-se en una OIAC, el CTESC considera que haurien de tenir garantida la seva integració aquelles entitats que representin un 15% de la branca professional a la qual pertanyen.

El CTESC considera que la norma no recull amb precisió els requisits de la representativitat de les organitzacions o associacions pel que fa a l’acord per sol·licitar una extensió de normes.
 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat