CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 11/2007

sobre l’Avantprojecte de llei de pesca i d'acció marítima

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma no aprovada pel Govern.

Resum

El Dictamen s’aprova en la sessió extraordinària del Ple del dia 25 de setembre del 2007.

En aquest Dictamen el primer que es posa de manifest és que el text que es dictamina encara està en fase d’informació pública i no és el text definitiu, la qual cosa podria crear la ineficàcia del dictamen si després de la informació pública es produïssin modificacions substancials en el text.

Es remarca la necessitat de l’existència d’una llei que reguli les activitats pesqueres i marítimes i es recomana que es tinguin en compte les activitats de diversificació econòmica del sector pesquer com la Pesca-Turisme i la Pesca-Natura per equiparar la legislació autonòmica a l’europea.

També es proposa que es faci referència al foment de la formació tant de joves com de dones per a la posterior incorporació a aquest sector.

En el Dictamen es posa de manifest la duplicitat de llicències obligatòries que sembla desprendre’s de la norma dictaminada. Es remarca que la normativa no fa cap referència a quines actuacions es portaran a terme respecte a l’establiment de les zones i temps de vedes i es proposa que es reguli la possibilitat d’ajuts en temps de vedes o aturades biològiques, tal i com es regula a la normativa comunitària. També es posa de manifest que la norma no fa cap referència al procediment de consulta per a l’establiment dels Plans específics de gestió per a la conservació i recuperació dels recursos pesquers i marisquers.

També es posa de manifest que les confraries de pescadors, en tant que entitats col·laboradores del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, haurien de poder expedir les llicències de pesca marítima recreativa.

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat