CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 15/2009

sobre el Projecte de decret d'aprovació dels estatuts de l'Agència Catalana de Turisme

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 192/2009, de 9 de desembre, d'aprovació dels Estatuts de l'Agència Catalana de Turisme [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
9 1,0 No escau 11% El Govern ha acceptat una observació referida al fet que les entitats municipalistes tenien doble representació en el Consell General de Participació i s’ha suprimit aquesta doble representació

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 15 de juny, aprova per vint-i-nou vots a favor, cap en contra i cap abstenció el dictamen 15/2009 sobre el Projecte de decret d’aprovació dels estatuts de l’Agència Catalana de Turisme.

El Dictamen conté quatre observacions generals i nou a l’articulat.

El CTESC considera que l’Agència Catalana de Turisme és un bon instrument per la promoció de Catalunya com a destinació turística de referència. Es posa de manifest que aquest objectiu serà difícil d’aconseguir si no es compta amb la participació equilibrada de tots els organismes, estaments, i entitats interessades en el sector. Es demana que la composició del Consell de Direcció sigui equilibrada en la representació i la defensa de tot el territori català.

També es posa de manifest que si la Llei regula la possibilitat que s’incorporin com a membres del consell de Direcció representants de les empreses o les associacions d’empreses interessades en la promoció turística per mitja d’entitats sense ànim de lucre, el Decret no hauria de limitar-ho a una sola entitat. Es considera que en el Decret s’haurien de contemplar els criteris que emprarà l’administració per a la designació i selecció de les diferents entitats sense ànim de lucre. Pel que fa a la redacció actual del Decret sobre el fet de que l’aportació de l’entitat sense ànim de lucre no pugui ser inferior a la menor de les aportacions de la resta de persones membres del Consell de Direcció, es considera que això podria provocar una discriminació per motius econòmics.

Pel que fa a la composició del Consell General de Participació desenvolupada en el Decret amb una minoria de representants de la Generalitat s’assenyala que podria entrar en contradicció amb el que estableix la Llei, que la Generalitat ha de tenir el mateix nombre de representants que el que conformen la resta de membres del Consell General de Participació. Es posa de manifest que en la regulació de la composició s’ha de separar el que són agents socials, de les altres entitats. Es considera necessari que es clarifiqui la fórmula de participació econòmica de les entitats de participació pública.

Es recomana que es designi un representant del sector empresarial de l’agroturisme al Consell General de Participació ja que es considera necessari diferenciar els establiments de turisme rural en establiments d’agroturisme i allotjaments rurals.

Pimec ha presentat un vot particular en el que mostra el seu desacord en què la participació privada en aquesta entitat de dret públic es faci mitjançant una aportació econòmica. També considera que la fórmula que ofereix el Decret no garanteix el principi d’igualtat de condicions en l’accés als òrgans de decisió de l’Agència. Demana que es faci una reformulació de la norma per propiciar la participació de les pimes turístiques catalanes en aquest organisme.
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat