CTESC
Cercador

Dictamen 17/2014

sobre el Projecte de decret sobre mesures per evitar la introducció i propagació d’organismes nocius especialment perillosos per al vegetals

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 137/2014, de 7 d'octubre, sobre mesures per evitar la introducció i propagació d'organismes nocius especialment perillosos per als vegetals i productes vegetals [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
11 5,0 No escau 46% El Govern ha estat receptiu amb les observacions del CTESC, algunes de les observacions que no s’han acceptat pretenien precisar o clarificar la redacció de la norma

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, en la sessió extraordinària del dia 11 de juny de 2014, va aprovar per trenta vots a favor, cap en contra i cap abstenció, el Dictamen 17/2014 sobre el Projecte de decret sobre mesures per evitar la introducció i propagació d’organismes nocius especialment perillosos per als vegetals.

El Dictamen conté tres observacions generals i onze observacions a l’articulat.

El CTESC recomana preveure com s’han d’articular els mecanismes de comunicació en matèria fitosanitària entre els serveis territorials i els productors i els límits exigibles, atès que la manca de comunicació pot comportar sancions. També es recomana introduir en el preàmbul una explicació del perquè en aquesta norma no es regula el dret d’indemnització.

També es recomana que el Departament valori els efectes de la derogació de les normes proposades, ja que es constata que no s’ha aprovat la normativa que les hauria de substituir, per la qual cosa seran d’aplicació normes d’àmbit territorial superior, fet que genera un elevat grau d’incertesa, inseguretat jurídica i un risc en cas de manca de mesures preventives o d’actuació.

La resta d’observacions són de caràcter tècnic que recomanen clarificar certs aspectes de la norma i aclarir o acotar termes que s’hi utilitzen amb la finalitat de millora la redacció i la concreció de la norma.

 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat