CTESC
Cercador

Dictamen 02/2014

sobre l'Avantprojecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma que no ha superat el tràmit parlamentari o que ha decaigut per finalització de la legislatura.

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 3 de febrer de 2014, va aprovar per vint-i-nou vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 2/2014 sobre l’Avantprojecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació.

El Dictamen conté set observacions a l’articulat.

En les observacions es posa de manifest que, pel que fa a l’eliminació de la dedicació exclusiva dels membres del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, s’haurien de trobar formules més equilibrades que permetessin la dedicació suficient dels seus membres per garantir les funcions del Consell.

El CTESC no comparteix la possibilitat que s’elimini la dedicació exclusiva dels membres del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans d’Audiovisuals, ja que considera que aquesta dedicació és necessària per garantir el funcionament de govern del Consell i per evitar que quedi en mans quasi exclusivament del seu president. D’altra banda, considera que l’elecció de la dedicació dels membres del Consell no pot ser una decisió de la Presidència, sinó que es recomana seguir criteris d’objectivitat preestablerts.

També s’assenyala que la redacció de l’article sobre l’horari de protecció de la infància i la joventut és confusa i que si això comporta una reducció de l’horari de protecció dels infants menors de 13 anys, el CTESC hi està en desacord i proposa mantenir la redacció actual.

 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat