CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 04/2006

sobre l’Avantprojecte de llei pel qual s’aprova el Llibre Quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 10/2008, de 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
11 3,0 6,0 82% El Govern ha recollit una observació que ha incidit en el contingut de la norma. El Govern havia acceptat tres observacions, dues de forma i una de contingut. El Parlament accepta sis observacions més, quatre d’elles sobre clarificació de la redacció dels articles, i de les altres dues, una és sobre l’ubicació d’un apartat d’un article i l’altra sobre la denominació d’un disposició.

Resum

El Dictamen valora positivament l’Avantprojecte de llei, atesa la tasca de refosa, sistematització, harmonització i actualització de la legislació vigent, a través d’una tècnica oberta i flexible que n’ha de facilitar la permanent actualització.

D’altra banda, també acull favorablement les novetats introduïdes a l’Avantprojecte perquè denoten una sensibilitat davant els canvis que han tingut lloc en els darrers anys en la societat catalana. En aquest sentit, es fa especial esment a la inclusió, com a causes que determinen la indignitat successòria, de la violència de gènere i la desatenció dels progenitors envers els seus fills, així com a les novetats que s’inclouen sobre pactes successoris, en tenir present els nous patrons familiars i models de convivència, com ara la desaparició de diferències entre fills nascuts dintre i fora del matrimoni i no perdre el cònjuge vidu l’usdefruit per cas de contraure nou matrimoni o passar a viure maritalment de fet amb una altra persona.

Pel que fa a la figura del testament de perill de mort davant de l’alcalde, el CTESC considera que s’hauria d’establir un protocol i dur a terme una tasca d’informació i difusió d’aquesta disposició adreçada als alcaldes. D’altra banda, considera que la manca de protocol·lització en el termini de quatre anys hauria de comportar la caducitat del testament, tal com es preveu en el cas del testament hològraf.

El Dictamen també recomana que es corregeixin algunes inexactituds de caràcter tècnic, possiblement originades per raons gramaticals o de redacció.

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat