CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 05/2009

sobre el Projecte de decret d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 178/2009, de 17 de novembre, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
5 1,5 No escau 30% El Govern ha tingut en compte una observació sobre el contingut de la norma i una altra de tipus formal

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 6 d’abril, aprova per vint-i-tres vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 5/2009 sobre el Projecte de decret d’organització i funcionament de l’Institut d’Estadística de Catalunya.

El Dictamen conté dues observacions generals i cinc a l’articulat.

El CTESC considera positiu que es creï el Consell Rector del Sistema Estadístic de Catalunya com a òrgan de representació i participació dels productors del conjunt del Sistema i considera que els representants de les associacions municipals més representatives a Catalunya, els representants de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona i el representant de la resta de cambres oficials de comerç haurien de formar part d’aquest Consell ja que són organismes productors d’estadística oficial i entitats de dret públic.

En relació amb el Consell Català d’Estadística, per fer-lo més operatiu i més proporcionat el conjunt de representants, es demana que en lloc d’haver-hi un representant per cadascuna de les universitats catalanes, sigui el Consell Interuniversitari qui designi dos persones en representació de les universitats catalanes. També es demana que s’inclogui a la norma el fet que el Consell Català d’Estadística pugui elaborar propostes i recomanacions per iniciativa pròpia, i que es reuneixi en sessió ordinària, al menys, dos cops l’any.

Unió de Pagesos ha presentat un vot particular on manifesta i argumenta la seva opinió que un representant de les organitzacions professionals agràries més representatives a Catalunya hauria de formar part del Consell Català d’Estadística.
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat