CTESC
Cercador

Dictamen 27/2013

sobre el Projecte de decret relatiu a l'homologació de mètodes de captura en viu d'espècies cinegètiques depredadores i d'espècies exòtiques invasores depredadores i l'acreditació de les persones que en són usuàries

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 56/2014, de 22 d'abril, relatiu a l'homologació de mètodes de captura en viu d'espècies cinegètiques depredadores i d'espècies exòtiques invasores depredadores i l'acreditació de les persones que en són usuàries [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
5 1,5 No escau 30% El Govern ha acceptat les observacions referides a qüestions formals de la norma

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 20 de desembre de 2013, va aprovar per vint-i-quatre vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 27/2013 sobre el Projecte de decret relatiu a l’homologació de mètodes de captura en viu d’espècies cinegètiques depredadores i d’espècies exòtiques invasores depredadores i l’acreditació de les persones que en són usuàries.

El Dictamen conté una observació general i cinc a l’articulat.

El CTESC valora de forma positiva aquesta norma i la considera adient per assolir els objectius establerts.

El CTESC considera que, d’acord amb la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques, el silenci administratiu regulat en la norma hauria de ser positiu.

El CTESC també recomana més concreció en alguns aspectes de la norma.
 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat