CTESC
Cercador

Dictamen 18/2013

sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament d'apostes

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 27/2014, de 4 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'apostes [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
5 4,0 No escau 80% El Govern ha estat receptiu amb les observacions efectuades pel CTESC, referides al fet que les informacions s’han de fer constar amb claredat i de forma visible i a què les resolucions judicials o administratives que prohibeixen l’accés al joc han de ser fermes

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 28 d’octubre de 2013, aprova per vint-i-cinc vots a favor, dos en contra i cap abstenció el Dictamen 18/2013 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament d’apostes.

El Dictamen conté sis observacions a l’articulat.

Les observacions tenen caràcter bàsicament formal.

En dues observacions el CTESC recomana que s’especifiqui que la resolució judicial o administrativa ha de ser ferma.

En dues observacions el CTESC proposa afegir l’incís “amb claredat i de forma visible” per tal de vetllar pels drets de col·lectius especialment vulnerables.
 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat