CTESC
Cercador

Dictamen 11/2012

sobre el Projecte d'ordre d'estructuració del sistema català de qualitat turística

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: ORDRE EMO/418/2012, de 5 de desembre, d'estructuració del sistema català de qualitat turística [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
11 9,0 No escau 82% El CTESC havia fet observacions a l’article sobre el règim sancionador. En l’Ordre aprovada s’han suprimit els apartats d’aquest article i s’ha regulat fent referència al règim sancionador establert en la Llei 13/2002, de turisme de Catalunya

Resum

·l Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 26 de juliol de 2012, aprova per vint-i-tres vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 11/2012 sobre el Projecte d’ordre d’estructuració del sistema català de qualitat turística.

El Dictamen conté sis observacions generals i tretze observacions a l’articulat.

El CTESC considera que la regulació d’una activitat com la del turisme determina múltiples situacions en les quals és primordial assegurar la coordinació de les polítiques i les accions de diversos departaments que tinguin incidència sobre el turisme. També considera que la memòria econòmica hauria de preveure la repercussió que tindrà el desenvolupament de la Proposta d’ordre sobre els departaments implicats.

El CTESC considera que la projecció competitiva de Catalunya com a destinació turística d’alt valor afegit ha d'incloure aspectes relacionats amb la gestió ambiental, tant per garantir la perdurabilitat dels serveis turístics d’alta qualitat i competitivitat com per atendre la necessitat de reduir els impactes de l’activitat productiva.

El CTESC proposa que en la formulació dels models, en lloc de fer referència als “representants de les entitats assignades” es faci a “la representació de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives.”

Pel que fa al contingut dels models adscrits al sistema, el CTESC proposa que s’hauria de prendre en consideració l’existència de certificacions oficials a l’establiment o activitat sol·licitant, amb especial valoració de les que són competència de la Generalitat de Catalunya i analitzar els continguts de les memòries de responsabilitat social.

Pel que fa a la regulació del règim de sancions el CTESC considera que s’haurien de definir els diferents graus de responsabilitat de la infracció administrativa sobre l’ús de la imatge o contingut de la categoria, especialitat o distintiu d’excel·lència.
 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat