CTESC
Cercador

Dictamen 07/2013

sobre el Projecte de decret de règim sancionador en matèria d'infància i l'adolescència, en l'àmbit competencial de l'Administració de la Generalitat de Catalunya

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 230/2013, d’1 d’octubre, de règim sancionador en matèria d’infància i adolescència, en l'àmbit competencial de l’Administració de la Generalitat de Catalunya [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
6 5,0 No escau 83% El Govern ha acceptat cinc de les sis observacions formulades pel CTESC i no ha estat acceptada la que recomanava concretar o precisar un termini

Resum

La Comissió Executiva, per delegació del Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 10 de juny de 2013, aprova per unanimitat el Dictamen 7/2013 sobre el Projecte de decret de règim sancionador en matèria d’infància i d’adolescència, en l’àmbit competencial de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

El Dictamen conté una observació general i sis observacions a l’articulat.

El CTESC constata que la memòria que acompanya la norma explica el criteri utilitzat per establir les forquilles horàries de les mesures educatives o socials de caràcter substitutori, però considera que aquest criteri pot no garantir l’objectiu d’aquestes mesures.

El CTESC recomana que es concreti el termini dins del qual l’infractor ha de donar el consentiment amb l’acceptació de la mesura educativa o social substitutòria.

Les altres observacions realitzades pel CTESC són de caire formal.
 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat