CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 26/2009

sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 280/2003, de 4 de novembre, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 83/2010, de 29 de juny, pel qual es modifica el Decret 280/2003, de 4 de novembre, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
3 1,0 No escau 33% De les tres observacions de contingut proposades pel CTESC, el Govern n’ha acceptat una

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 16 de novembre de 2009, aprova per trenta-un vots a favor, cap en contra i cap abstenció el dictamen 26/2009 sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 280/2003, de 4 de novembre, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives.

El Dictamen conté tres observacions generals i tres observacions a l’articulat.

El CTESC valora positivament aquesta norma que té com a finalitat evitar riscos excessius per al bon funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives.

Es posa de manifest que s’hauria de graduar l’estructura financera i activitat de la cooperativa en atenció als riscos i s’hauria de temporalitzar la seva aplicació.

La norma regula que l’activitat de la secció de crèdit constitueix l’activitat principal de la cooperativa quan el percentatge dels saldos creditors en la secció de crèdit de sòcies i socis col·laboradors superi el 20% del total de saldos creditors de socis i sòcies en aquesta secció. El CTESC proposa matisar-ho en el sentit que, en aquest cas, no es tindran en compte l’import dels recursos de socis col·laboradors que superant aquest límit estiguin aplicats en dipòsits en entitats de crèdit, títols de deute públic emesos per l’Estat o les Comunitats Autònomes, emissions d’entitats de crèdit avalades per l’Estat, títols d’empreses públiques o dipòsits a l’Institut Català del Crèdit Agrari. També proposa que s’elevi de 20 a 30 el percentatge dels saldos creditors.

Pel que fa a la temporalització de l’aplicació de la norma es proposa que només aquelles entitats que superin 11 vegades els recursos propis de la cooperativa disposin d’un període transitori esglaonat per adaptar-se a la nova normativa. Així, les seccions de crèdit que superin 15 vegades els recursos propis, haurien de disposar de 2 exercicis anuals, com a màxim, per reduir aquesta ràtio fins a aquest nivell i de 2 addicionals per continuar reduint-la fins a arribar al límit d’11 vegades.

 
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat