CTESC
Cercador

Dictamen 39/2010

sobre el Projecte de decret del Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT)

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 196/2010, de 14 de desembre, del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT) [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
4 1,5 No escau 38% El Govern ha acceptat una observació referides a qui integra el SISCAT i una altra referida al fet que els estàndards de qualitat han de tenir un seguiment i control per part de l’administració

Resum

La Comissió Executiva del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 8 d’octubre de 2010, i per delegació del Ple, aprova per unanimitat el Dictamen 39/2010 sobre el Projecte de decret del Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT).

El Dictamen conté dues observacions generals i quatre a l’articulat.

En el Dictamen es posa de manifest que la norma realitza una adequació de l’antiga Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública i l’anterior SISCAT a la situació actual de la xarxa d’entitats prestadores de serveis sanitaris per compte del Servei Català de la Salut. S’assenyala que amb aquesta adequació es realitza un canvi de concepció de les xarxes que passen de ser ordenades pel tipus de servei que presten i no pel seu caràcter monogràfic, com ha estat fins ara.

El CTESC considera que a més d’aquest canvi de model organitzatiu s’hagués hagut d’aprofundir en aspectes que haurien de millorar algunes de les qualitats del sistema públic de serveis sanitaris, com ara la participació ciutadana, l’estabilitat de les entitats integrades, l’estabilitat dels equips professionals i la transparència en la informació pública, especialment en els nivells més propers a la ciutadania.

A la norma s’afegeix un annex amb la relació de centres de la xarxa d’internament d’utilització pública de Catalunya. Ell CTESC considera que s’haurien d’afegir dos annexos més, un amb la relació d’entitats integrades al SISCAT que pertanyen a la xarxa de centres i serveis sanitaris d’àmbit comunitari d’utilització pública i un altre amb la relació de les entitats proveïdores de la xarxa de serveis de transport sanitari d’utilització pública.

 
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat