CTESC
Cercador

Dictamen 06/2014

sobre l'Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, de 7 de juliol, del cinema

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma que no ha superat el tràmit parlamentari o que ha decaigut per finalització de la legislatura.

Resum

La Comissió Executiva, per delegació del Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 24 de març de 2014, va aprovar per unanimitat el Dictamen 6/2014 sobre l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, de 7 de juliol, del cinema.

El Dictamen conté tres observacions generals i quatre a l’articulat.

El CTESC considera positiva la priorització dels acords amb els sectors de la distribució cinematogràfica i audiovisual i de l’exhibició, per facilitar l’accés al visionat en català de les obres cinematogràfiques i audiovisuals doblades o subtitulades que s’estrenin a Catalunya. També considera necessari impulsar el marc de cooperació amb les empreses exhibidores per contribuir al foment del consum en català a les sales d’exhibició.

El CTESC considera que, en lloc d’enumerar els quatre aspectes que s’han de tenir en compte per elaborar el reglament, convindria fer-ho d’una manera més general, fent esment de “les obligacions relatives a pel·lícules, exhibició en sales de cinema, publicitat i període d’implantació”.

El CTESC recomana que en la redacció de la norma es faci esment del que es produeix en “altres sectors culturals i de la comunicació”, en lloc de fer esment dels “altres àmbits com el televisiu, el radiofònic o el dels espectacles”.

El CTESC també recomana concretar l’abast del concepte “rendiment”, quan es parla de rendiment de les obres cinematogràfiques, i concretar que les empreses distribuïdores han d’incloure la versió en català en el menú lingüístic “en cadascun dels canals de comercialització en què operin”.
 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat