CTESC
Cercador

Dictamen 09/2011

sobre el Projecte de decret pel qual es regula el contracte global d'explotació

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 2/2012, de 3 de gener, pel qual es regula el contracte global d'explotació [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
7 6,0 No escau 86% El Govern ha acceptat totes les observacions menys una referida a les despeses d’execució dels ajuts del contracte global d’explotació que abastin varis anys, el CTESC considera que s’hauria de preveure en compromissos pressupostaris pluriennals

Resum

La Comissió Executiva, per delegació del Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 21 d’octubre de 2011, aprova per quatre vots a favor, cap en contra i una abstenció el Dictamen 9/2011 sobre el Projecte de decret pel qual es regula el contracte global d’explotació.

El Dictamen conté una observació general, set observacions a l’articulat i un vot particular de la Confederació de Cooperatives de Catalunya (CCC).

Les observacions emeses pel CTESC en aquest Dictamen han estat eminentment de caràcter tècnic; entre d’altres qüestions, s’han proposat noves redaccions d‘articles per fer-los més entenedors o per evitar reiteracions.

Atès que la Llei de finances públiques faculta el Govern a establir compromisos pluriennals per a les despeses en transferència de capital, es proposa que el Projecte de decret reculli l’obligació que les convocatòries d’ajuts recullin els compromisos pressupostaris pluriennals en relació a les despeses l’execució de les quals abasta diversos anys.

En el vot particular la Confederació de Cooperatives de Catalunya dóna suport al Dictamen consensuat i expressa la seva opinió sobre una qüestió que no ha estat recollida. El Projecte de decret elimina l’obligació que els plans d’explotació i les diagnosis, necessaris en els ajuts associats a inversions, hagin de ser realitzats per entitats d’assessorament prèviament autoritzades per l’Administració. Consideren que aquesta supressió comportarà un empobriment en nivells tècnics i qualitatius de les explotacions agràries. No comparteixen que això es justifiqui, com ho fa la memòria del Projecte de decret, en una reducció de càrregues administratives.

 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat