CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 02/2008

sobre l’Avantprojecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental a Catalunya

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 22/2009, del 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
16 12,0 0,0 75% Pel que fa a les observacions del CTESC, el text de la norma no ha manifestat cap variació en el seu tràmit parlamentari

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 25 de febrer, aprova per 26 vots a favor i 1 abstenció el Dictamen 2/2008 sobre l’Avantprojecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental a Catalunya.

En el present Dictamen es valora de forma positiva que s’incorporin les demandes de la comunitat científica pel que fa a la inclusió de criteris de sostenibilitat per tal d’evitar possibles impactes negatius sobre la fauna que hi habita.

També es valora positivament el fet que el control del compliment de la normativa passi als Agents de l’Autoritat corresponents, que la gestió dels fons provinents de la recaptació de les taxes i permisos de pesca quedi adscrita al departament competent en matèria de medi ambient, i que s’inclogui la participació ciutadana, educació i formació en aquesta matèria a través de plans i programes.

D’altra banda, es posa de manifest que l’Avantprojecte de llei hauria de precisar amb claredat que, de conformitat amb la legislació d’aigües, correspon a l’Agència Catalana de l’Aigua vetllar perquè les condicions de l’aigua la facin útil per qualsevol tipus d’aprofitament, inclosa la pesca, i determinar la prioritat dels usos mitjançant la planificació.

En el dictamen es remarca que la legislació, en l’àmbit de les aigües, ja contempla suficients cauteles, i, en aquest sentit, l’Avantprojecte de llei no hauria de restar agilitat al procediment administratiu. També es recomana que s’estableixin indicadors de seguiment per conèixer l’efectivitat, la disponibilitat i la suficiència dels ingressos contemplats en la memòria econòmica.

En les observacions a l’articulat es recomana que sigui en l’Avantprojecte de llei on es determini la composició de la Comissió per a la conservació de les espècies íctiques i astàciques i la composició del Consell assessor i que no es deixi per un posterior desplegament reglamentari. També es recomana especificar amb claredat que es considera com a urgència per part de l’administració per alterar o reduir una massa d’aigua i es recomana la prohibició de l’ús de substàncies d’origen químic o bioquímic per afavorir les captures.

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat