CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 11/2006

sobre el Projecte de decret de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: DECRET 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada. (Correcció d'errada al DOGC núm. 4750, pàg. 45207, de 30.10.2006) [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
11 2,0 No escau 18%

Resum

El Projecte de decret té per objecte desplegar normativament els estudis d’avaluació de la mobilitat generada, un dels instruments d’avaluació i seguiment previstos per la Llei 9/2003, de mobilitat, que estableix els mecanismes per a l’avaluació prèvia i el control dels efectes de l’increment potencial de mobilitat que es derivi de la planificació o la implantació de noves activitats.

El decret determina els instruments i els projectes que han d’incorporar un estudi d’avaluació de la mobilitat generada, estableix el contingut d’aquests i el procediment per a l’elaboració i la tramitació, concreta les obligacions de finançament de les persones promotores de les actuacions generadores de la nova mobilitat i estableix diferents paràmetres que incideixen en aspectes de mobilitat que el planejament urbanístic ha de respectar.

Preveu, així, dues categories d’estudis d’avaluació de la mobilitat generada:

  1. Els associats a la planificació, que serveixen per establir les xarxes de vianants, bicicletes i transport col·lectiu.
  2. Els associats a implantacions singulars, que han d’avaluar la mobilitat generada d’una manera acurada, preveure l’impacte en les xarxes de mobilitat (vianants, bicicletes, transport col·lectiu i automòbils) i establir les mesures correctores corresponents.
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat