CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 18/2008

sobre el Projecte de decret pel qual es regula el dret de reallotjament dels afectats per actuacions urbanístiques

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 80/2009, de 19 de maig, pel qual s'estableix el règim jurídic dels habitatges destinats a fer efectiu el dret de reallotjament, i es modifica el Reglament de la Llei d'urbanisme pel que fa al dret de reallotjament [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
13 8,6 No escau 66% L’estructura del Decret ha canviat substancialment del que es va presentar per dictaminar, ara és més entenedora. S’han tingut en compte varies de les observacions sobre el contingut del Decret que feia el CTESC

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 30 de juny de 2008, aprova unanimitat el Dictamen 18/2008 sobre el Projecte de decret pel qual es regula el dret de reallotjament dels afectats per actuacions urbanístiques.

El Dictamen conté quatre observacions generals i tretze observacions a l’articulat.

El Dictamen valora positivament la voluntat de superar les actuals disfuncions de la regulació del dret de reallotjament. Malgrat això, es considera que la nova tipologia d’habitatges per afectats urbanístics no hauria de convertir-se, en la pràctica, en l’única tipologia d’habitatges destinats al reallotjament d’afectats per actuacions urbanístiques. En aquesta línia, proposa eliminar que el reallotjament s’hagi de fer efectiu, amb caràcter general, en aquesta nova tipologia.

D’altra banda, es considera que la durada del règim de protecció que s’estableix al Projecte de decret per als habitatges de substitució hauria de ser coherent amb la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge.

Es proposa exigir que en cas de mutu acord entre els titulars del dret de reallotjament i els obligats a fer-lo efectiu es comuniqui al Departament competent en matèria d’habitatge i que es faci constar en escriptura pública, als efectes de donar més seguretat jurídica als supòsits de segones o posteriors transmissions.

Es proposa unificar els requisits exigits per l’accés als habitatges de substitució, eliminant les diferències que conté el Projecte de decret en funció de la ubicació de l’habitatge de substitució.

També es proposa que en el cas d’escreix de la superfície en el nou habitatge de substitució, es reconegui el dret a accedir a un préstec preferencial fins al 100%, amb el límit del 80% del preu o valor de taxació de l’habitatge.

Finalment, una altra proposta va dirigida a admetre la possibilitat que els titulars del dret de reallotjament puguin optar a l’adquisició d'espais annexes.

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat