CTESC
Cercador

Dictamen 07/2011

sobre l'Avantprojecte de llei d'estabilitat pressupostària

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 6/2012, del 17 de maig, d’estabilitat pressupostària [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
8 2,5 0,0 31% El Govern ha acceptat dues observacions referides a qüestions formals de la norma i una observació referida a clarificació de conceptes. No s'han produït variacions en el tràmit parlamentari

Resum

La Comissió Executiva, per delegació del Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 20 de setembre de 2011, aprova per set vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 7/2011 sobre l’Avantprojecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya.

El Dictamen conté vuit observacions a l’articulat i un vot particular conjunt de CCOO i UGT.

Les observacions emeses pel CTESC en aquest Dictamen han estat de caràcter tècnic; entre d’altres qüestions, es recomana unificar referències, revisar conceptes i es proposa substituir en el preàmbul l’expressió “principis de la Unió Europea” per “principis i normativa de l’Estat i de la Unió Europea”.

En el vot particular CCOO i UGT donen suport al Dictamen consensuat i expressen la seva opinió sobre qüestions que no han estat recollides.

Els sindicats no comparteixen la justificació ni l’esperit de l’Avantprojecte de llei. No consideren oportú fixar mitjançant aquest Avantprojecte de llei la xifra de límit màxim de dèficit i la data de compliment, ja que s’avança al que haurà d’establir la Llei orgànica (que haurà de ser aprovada abans del 30 de juny del 2012) prevista a la Constitució reformada.

Consideren que es limita greument la capacitat de la Generalitat per fer front a les diferents fases del cicle econòmic, que comporta un risc greu per al manteniment de les prestacions i institucions bàsiques de l’estat del benestar, que condiciona l’acció de futurs governs i anteposa l’estabilitat pressupostària a la recuperació econòmica i la sostenibilitat social a través d’estímuls públics.

Comparteixen el fet que s’ha de tenir un nivell d’ingressos suficient, però no comparteixen que sigui el nou marc de finançament el que permeti disposar de la suficiència d’aquests ingressos; consideren que la recaptació fiscal és fonamental per determinar la capacitat d’ingressos o la suficiència de recursos de l’administració catalana.
 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat