CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 10/2019

sobre l'Avantprojecte de llei de facilitació de l'activitat econòmica

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica. [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
30 18,0 Norma en tràmit parlamentari o pendent de seguiment.

El Govern ha acceptat les observacions del CTESC referides a la millora de l’accessibilitat dels serveis oferits per l’Administració i d’altres realitzades amb la finalitat de concretar o clarficar alguns aspectes de la norma.

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, en la sessió extraordinària del dia 21 d’octubre de 2019, va aprovar per vint-i-cinc vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 10/2019 sobre l’Avantprojecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica.
 
El Dictamen conté dues observacions generals i trenta observacions a l’articulat, gairebé totes de contingut tècnic.
 
El CTESC pensa que la norma objecte de dictamen ha de vetllar pels drets d’accessibilitat digital de totes les persones, amb caràcter general, i de les persones amb discapacitat en particular.
 
El CTESC considera que entre els serveis que ofereix la Finestreta Única Empresarial s’hauria d’incloure la informació sobre tota la tramitació administrativa necessària per desenvolupar qualsevol activitat. D’altra banda, tenint en compte que la norma configura seqüencialment el procediment de comprovació de requisits materials, el CTESC recomana que cada canvi de situació en el procediment es comuniqui a la persona interessada. 
 
El CTESC recomana que en la regulació de l’identificador únic de l’establiment es prevegi la possibilitat que l’establiment sigui virtual.
 
Pel que fa a les multes coercitives, el CTESC considera que el rang d’entre 150 i 3.000 euros és molt gran per ser discrecional i que, per tant, calen criteris de proporcionalitat que serveixin per motivar l’import.
 
El CTESC recomana aclarir la terminologia utilitzada, atès que sembla que un mateix concepte pot tenir diferents significats o bé diferents conceptes el mateix significat.
 
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat