CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 02/2020

sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 18/2015, de 29 de juliol, de les organitzacions interprofessionals agroalimentàries

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma no aprovada o pendent de seguiment.

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, en la sessió extraordinària del dia 13 de gener de 2020, va aprovar per trenta-tres vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 2/2020 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 18/2015, de 29 de juliol, de les organitzacions interprofessionals agroalimentàries.
 
El Dictamen conté tretze observacions a l’articulat i dos vots particulars, un presentat per Foment i l’altre per la Unió de Pagesos.
 
El CTESC considera que cal definir millor el barem d’acreditació del grau d’implantació del 51% de les activitats econòmiques del producte o sector. Tal com ho estableix la norma, les entitats que sol·liciten el reconeixement són les que proposen com s’ha de mesurar la representativitat, la qual cosa, a parer del CTESC, crea inseguretat jurídica, no dona cap garantia d’uniformitat de criteris en tot el sector agroalimentari i pot provocar una disfunció del sistema, ja que les mateixes entitats són art i part. El CTESC considera que el grau d’implantació s’ha d’acreditar mitjançant un barem que ha d’establir el departament competent en matèria agroalimentària, segons les bases de dades i estadístiques de què disposa l’Administració, sens perjudici d’altres bases de dades de les quals es tingui constància.
 
El CTESC recomana que es defineixi el grau de representativitat de les diferents entitats membres de l’organització interprofessional agroalimentària a partir de les estadístiques oficials. Tenint en compte que la norma permet comprovar aquest grau basant-se en altres sistemes, el CTESC considera que no queda clar el criteri pel qual es pot prescindir de les estadístiques oficials per comprovar el grau de representació ni tampoc com es farien servir.
 
El CTESC considera que cal establir un mecanisme per tal que el departament competent en aquesta matèria pugui auditar els percentatges de suport de l’acord d’extensió de normes que presenta la interprofessional.
 
Foment, en el seu vot particular, manifesta que la creació d’organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya dificulta l’actuació dels operadors agraris, atès que provoca duplicitat entre les interprofessionals estatals i autonòmiques. A més, habilita que el sector privat agroalimentari català pugui adoptar mesures i acords diferents a la resta de l’Estat. Aquesta duplicitat d’acords crea inseguretat jurídica i confusió i augmenta la incertesa en els mercats, creant un efecte contrari al pretès, així com un doble pagament derivat de l’extensió de normes.
 
Consideren que el sistema de fixació del grau de representativitat de les diferents entitats membres de l’organització interprofessional agroalimentària s’hauria de basar en la proporció d’empreses i treballadors del total a qui representen.
 
En el vot particular, la Unió de Pagesos posa de manifest que les observacions del Dictamen en relació amb el barem, per una banda, xoquen amb la llibertat d’associació de les entitats representatives dels interessos econòmics, al proposar que no es pugui portar a terme si no hi ha un barem previ establert pel departament competent en matèria agroalimentària, i, per una altra banda, xoquen amb l’establert al Conveni 87 de l’Organització Internacional del Treball sobre la llibertat sindical i la protecció del dret de sindicació pel que fa a què les autoritats públiques han d’abstenir-se de tota intervenció que tendeixi a limitar el dret o a entorpir el seu exercici legal i que la legislació no ha de menyscabar ni ser aplicada de manera que menyscabi les garanties previstes en l’esmentat Conveni.
 
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat