CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 25/2009

sobre el Projecte de decret del Consell de Política Industrial de Catalunya

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 8/2010, de 26 de gener, del Consell de Política Industrial de Catalunya [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
8 4,5 No escau 56% El Govern ha acceptat les observacions tècniques que s’han proposat i també ha acceptat la que feia referència a l’argumentació que segons la Llei de política industrial el Consell de Política industrial es configura com un organisme de participació institucional i de diàleg social entre les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya i l’Administració de la Generalitat

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 9 de novembre de 2009, aprova per vint-i-set vots a favor, sis en contra i cap abstenció el dictamen 25/2009 sobre el Projecte de decret del Consell de Política Industrial de Catalunya.

El Dictamen conté dues observacions generals i vuit observacions a l’articulat.

En el dictamen es valora molt negativament la composició del Ple que estableix aquest Projecte de decret ja que es considera que vulnera el principi de legalitat, tant pel que fa a la Llei 9/2009, de 30 de juny, de política industrial, com per l’incompliment dels principis derivats de la participació institucional i el diàleg social continguts en l’article 45.6 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

El CTESC considera que el Projecte de decret del Consell de Política Industrial fa una interpretació injustificada i extensiva de la Llei. El Projecte de decret posa al mateix nivell la necessària participació de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives a l’àmbit de Catalunya, amb la potestativa consulta de les organitzacions professionals i les corporacions de dret públiques representatives d’interessos econòmics i professionals i les entitats associatives del tercer sector en la definició de les polítiques públiques que els afectin.

També es considera que la participació en el Consell de Política Industrial ha de ser tripartida, amb el mateix nombre de representants de l’administració, de les organitzacions sindicals més representatives i de les organitzacions empresarials més representatives.

S’han presentat dos vots particulars, un l’ha presentat la Confederació de Cooperatives de Catalunya i la Federació de Societats Laborals de Catalunya i l’altre Pimec.

La Confederació de Cooperatives de Catalunya i la Federació de Societats Laborals de Catalunya consideren que el contingut del Projecte de decret és coherent amb allò que disposa la Llei 9/2009, de 30 de juny, de política industrial, per aquest motiu manifesten el seu desacord amb la Proposta de dictamen que manifesta el contrari.

Pimec posa de manifest que en el dictamen no es recullen unes consideracions sobre la configuració dels Grups de treball sectorials. Sol•liciten un replantejament acurat d’aquests articles que garanteixi la presència de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives a l’àmbit de Catalunya en els Grups de treball sectorials.
 
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat