CTESC
Cercador

Dictamen 08/2015

sobre la Proposta d'ordre relativa al procediment d'acreditació i atribució de la quota de representativitat institucional de les organitzacions empresarials més representatives en l'àmbit de Catalunya

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma no aprovada pel Govern.

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, en la sessió extraordinària del dia 27 de març de 2015, va aprovar per vint-i-set vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 8/2015 sobre la Proposta d’ordre relativa al procediment d’acreditació i atribució de la quota de representativitat institucional de les organitzacions empresarials més representatives en l’àmbit de Catalunya.

El Dictamen conté sis observacions generals i tretze observacions a l’articulat. També conté un vot particular presentat conjuntament per Foment i Fepime.

El CTESC considera necessari que hi hagi un sistema de medició de la representativitat institucional de les organitzacions empresarials més representatives a Catalunya. Així, valora que el Govern impulsi un sistema que doni resposta al buit legal existent respecte al procediment per acreditar i atribuir la quota de representativitat de les organitzacions empresarials més representatives de Catalunya, pel que fa a la seva participació en els organismes institucionals de Catalunya.

El CTESC considera que aquesta norma hauria de suscitar, en els seus aspectes essencials, un consens per part de les organitzacions empresarials afectades pel seu contingut. També considera que s’hauria d’haver convocat les organitzacions empresarials i sindicals més representatives a Catalunya i que, pel seu contingut, aquesta norma hauria de tenir el rang de decret del Govern.

El CTESC considera que la norma hauria de tenir en consideració la complexitat de les organitzacions empresarials que tenen afiliacions d’organitzacions sectorials i territorials, així com la problemàtica de la doble o triple afiliació d’empreses a diferents organitzacions empresarials. També considera que el sistema d’acreditació del grau d’afiliació de les organitzacions s’hauria de modificar per garantir fefaentment l’afiliació mitjançant documents que tinguin suficiència probatòria.

En el vot particular Foment i Fepime manifesten que s’ha incomplert el preceptiu tràmit d’audiència. Consideren que la regulació que fa la norma és restrictiva i limitativa del que preveu la disposició addicional sisena de l’Estatut dels treballadors. Manifesten que tenen dubtes sobre l’obligatorietat de presentar la documentació que reclama l’article 5 de la norma. Consideren que s’ha d’eliminar la referència al silenci negatiu. Proposen eliminar el termini de 4 anys de vigència de la quota de representativitat i que la modificació de la quota sigui per acord de les organitzacions empresarials més representatives. No comparteixen l’observació aprovada pel CTESC que hagi de ser el Govern de la Generalitat qui impulsi un sistema que doni resposta al buit legal existent respecte al procediment per acreditar i atribuir la quota de representativitat de les organitzacions empresarials més representatives de Catalunya, pel que fa a la seva participació en els organismes institucionals de Catalunya. Conclouen que el procediment establert en la norma és contra legem i, per tant, nul de ple dret.

 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat