CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 02/2006

sobre el Projecte de decret pel qual es desenvolupa la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 285/2006, de 4 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
38 18,5 No escau 49% Es recullen observacions que acaben configurant en gran mesura la norma finalment publicada.

Resum

El Dictamen posa de manifest la valoració positiva que fa el CTESC del Projecte de decret, atès que el sector agroalimentari és fonamental per al desenvolupament i la modernització del món rural i, per tant, de gran importància estratègica per al progrés econòmic sostenible, per a la generació d’ocupació estable i per a l’equilibri territorial i demogràfic de Catalunya. D’altra banda, qualsevol mesura normativa de foment de la qualitat dels productes alimentaris i de garantia reglamentària de la seva identificació per a la correcta informació al consumidor repercuteix en la qualitat de vida de tota la ciutadania i ha de ser valorada positivament.

Tanmateix, el Dictamen, tot i que comparteix amb l’executiu la necessitat de regular els diferents distintius d’origen i qualitat dels productes agroalimentaris a Catalunya, també observa en el Projecte dictaminat una manca de regulació de les obligacions i les condicions per als operadors inscrits als registres de les denominacions d’origen protegides (DOP) o de les indicacions geogràfiques protegides (IGP), així com també dels requisits per a l’atorgament de la qualificació d’empresa artesanal alimentària. El mateix Dictamen també manifesta que s’hi troba a faltar la presència, com a criteri valoratiu, de les bones pràctiques empresarials en relació amb la sostenibilitat mediambiental.

D’altra banda, i amb referència a la figura de l’artesà alimentari, el Dictamen fa palesa la manca de coincidència entre els oficis anomenats d’artesania alimentària del Projecte de decret i les ocupacions establertes en sengles catàlegs: el de qualificacions professionals de l’Institut Català de Qualificacions Professionals (ICQP) i el d’àmbit estatal elaborat per l’Instituto Nacional de Calificaciones Profesionales. Fruit d’aquesta discordança, i atesa la problemàtica que es creu que podria arribar a comportar el fet de no garantir que no hi hagin contradiccions entre els oficis d’artesania alimentària i les qualificacions de la família professional d’indústria alimentària, el Dictamen del CTESC recomana en aquest àmbit que s’estableixi una comissió tècnica conjunta entre el Departament d’Agricultura, ramaderia i Pesca i l’ICQP, que analitzi i corregeixi les possibles desconnexions que pugui haver-hi.

Finalment, el Dictamen evidencia que la regulació de l’artesania agroalimentària promou un marc favorable per al foment dels productes agroalimentaris tradicionals, si bé aquest marc normatiu ha d’anar acompanyat d’altres mesures encaminades a modernitzar els processos de producció, el disseny, la comercialització dels productes i totes aquelles que permetin incrementar el valor afegit i la competitivitat del sector a partir d’iniciatives públiques que fomentin la transferència del coneixement i la formació necessària i accessible a tot el territori. També s’insta el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca al desplegament de la Llei 14/2003 en tot allò referent a la traçabilitat i la higiene dels productes agroalimentaris.

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat