CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 02/2017

sobre el Projecte de decret pel qual es dissol el Col·legi d'Agents i Comissionistes de Duanes de la Jonquera

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 67/2017, de 13 de juny, pel qual es dissol el Col·legi d'Agents i Comissionistes de Duanes de la Jonquera [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
2 1,0 No escau 50% El Govern ha acceptat una de les dues observacions realitzades pel CTESC.

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió ordinària del dia 20 de febrer de 2017, va aprovar per vint-i-quatre vots a favor, cap en contra i cap abstenció, el Dictamen 2/2017 sobre el Projecte de decret pel qual es dissol el Col·legi d’Agents i Comissionistes de Duanes de la Jonquera.
 
El Dictamen conté una observació general i dues observacions a l’articulat.
 
En l’observació general es recorda que, atès que el tràmit de Dictamen del CTESC és preceptiu, seria convenient que en el preàmbul se’n fes esment.
 
En la primera observació a l’articulat es recomana que per anomenar un departament s’utilitzi el genèric “departament competent en matèria de...”.
 
En la segona observació a l’articulat es recomana que no es derogui totalment el Decret 178/1987 sinó que s’afegeixi una frase per establir que la derogació seria en allò que contradigui l’establert en el present Decret.
 
 
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat