CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 01/2006

sobre l'Avantprojecte de llei de reforma de l'Institut Català de la Salut

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
21 9,0 -1,0 38% La meitat de les observacions recollides són sobre qüestions de redacció de la norma.

Resum

El CTESC comparteix la necessitat de donar resposta als nous reptes i demandes de l’atenció sanitària actual i considera convenient la reforma de l’estructura organitzativa de l’Institut Català de la Salut (ICS). Malgrat això, el Dictamen constata que aquesta reforma també és possible en el marc de la Llei actual i discrepa de la necessitat de transformar l’ICS en una empresa pública, atès que aquest canvi no garanteix una millora automàtica del sistema ni en termes d’eficiència i eficàcia, ni en el nivell de satisfacció dels usuaris.

El Dictamen recull el desacord del Consell quant a la previsió de la coexistència de tres tipus de personal (estatutari, funcionari i laboral) i es decanta per l’establiment d’un únic règim, l’estatutari. El CTESC considera també que els agents socials més representatius haurien de participar en els òrgans de direcció i participació de l’ICS.

Foment del Treball i Pimec formulen vots particulars al Dictamen. Foment constata el seu desacord amb la consideració del Dictamen que demana la participació dels agents socials en l’òrgan de direcció de l’ICS i defensa que la seva participació ha de limitar-se al Consell de Participació. D’altra banda, demana que s’elimini la previsió que conté l’últim paràgraf de l’article 13.4, atès que considera que conté una discriminació positiva respecte a l’ICS i negativa per a altres sectors.

El vot particular de Pimec proposa una redacció alternativa de l’apartat primer de l’article 14 de l’Avantprojecte de llei, que regula la prestació de serveis a càrrec d’un tercer obligat al pagament.

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat