CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 09/2009

sobre el Projecte de decret pel qual es regula la Junta d'Arbitratge i Mediació dels contractes de conreu i dels contractes d'integració de Catalunya

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 170/2009, de 3 de novembre, pel qual es regula la Junta d'Arbitratge i Mediació dels contractes de conreu i dels contractes d'integració de Catalunya [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
5 1,0 No escau 20% S’ha acceptat una observació referida a fer esment al principi de confidencialitat com a principi rector del procediment arbitral i no s’han acceptat les observacions relatives a la participació de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives en aquesta Junta d’Arbitratge i Mediació.

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 25 de maig, aprova per vint-i-dos vots a favor, cinc en contra i cap abstenció el dictamen 9/2009 sobre el Projecte de decret pel qual es regula la Junta d’Arbitratge i Mediació dels contractes de conreu i dels contractes d’integració de Catalunya.

El Dictamen conté cinc observacions a l’articulat.

El CTESC considera que s’hauria d’incloure el principi de confidencialitat entre els principis que fonamenten el procediment arbitral.

El CTESC considera que les organitzacions sindicals i empresarials més representatives haurien de formar part, com a vocals, de les seccions d’arbitratge i mediació de contractes de conreu i de contractes d’integració atès que aquests procediments poden afectar a persones treballadores per compte aliena i també a empresaris o empresàries del sector. Es posa de manifest que per dur a terme un bon procediment d’arbitratge i mediació és necessària la participació de tots els agents afectats.


Unió de Pagesos ha presentat un vot particular on manifesta el seu desacord amb la posició majoritària del CTESC d’incorporar a l’arbitratge i mediació dels contractes de conreu i dels contractes d’integració a les organitzacions sindicals i empresarials més representatives en la seva qualitat de representants institucionals de persones treballadores per compte aliè i d’ocupadors.
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat