CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 01/2016

sobre el Projecte de decret pel qual es determinen les condicions específiques de contractació i comercialització de serveis de taxi i el règim jurídic del servei de les empreses de mediació

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 314/2016, de 8 de novembre, pel qual es determinen les condicions específiques de contractació i comercialització de serveis de taxi i el règim jurídic de l’activitat de mediació [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
4 3,5 No escau 88% El Govern ha acceptat les observacions del CTESC amb excepció d’aquella que recomanava que en el desglossament de l’import tarifat del taxímetre s’incorporessin explícitament els costos addicionals derivats de la contractació dels serveis de mediació

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 25 de gener de 2016, va aprovar per vint-i-sis vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 1/2016 sobre el Projecte de decret pel qual es determinen les condicions específiques de contractació i comercialització de serveis de taxi i el règim jurídic del servei de les empreses de mediació.
 
El Dictamen consta de dues observacions generals i quatre observacions a l’articulat.
 
En les observacions generals es recomana incloure al preàmbul que aquesta norma ha estat dictaminada pel CTESC i, per tal d’utilitzar un llenguatge no sexista, es recomana substituir la paraula “usuaris” per “persones usuàries”.
 
Pel que fa als requisits que s’han d’acreditar quan es presenta la comunicació prèvia, el CTESC recomana incloure l’acreditació de tenir habilitat un sistema informàtic (aplicacions per a dispositius mòbils, portal web, etc.) per atendre de manera telemàtica les possibles queixes i les consultes de les persones usuàries quan els serveis s’hagin contractat per aquests mateixos mitjans.
 
Pel que fa a la facturació, el CTESC considera que s’hauria de desglossar l’import tarifat del taxímetre, incorporant, si escau, els costos addicionals derivats de la contractació i/o negociació dels serveis de mediació.
 
 
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat