CTESC
Cercador

Dictamen 12/2015

sobre el Projecte de decret pel qual s'aproven els Estatuts de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 223/2015, de 6 d’octubre, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
4 3,0 No escau 75% El Govern ha acceptat les observacions formals i no ha acceptat l’observació referida a què les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya haurien de formar part del Consell d’Administració

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, en la sessió extraordinària del dia 24 d’abril de 2015, va aprovar per divuit vots a favor, cap en contra i quatre abstencions, el Dictamen 12/2015 sobre el Projecte de decret pel qual s’aproven els estatuts de l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa.

El Dictamen conté quatre observacions generals i quatre observacions a l’articulat.

El CTESC constata que el Projecte de decret no regula la presència de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de Catalunya en l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa. El CTESC considera que aquest fet buida de contingut l’establert en l’article 154 de la Llei 11/2011, de 29 desembre, que crea el Consell Català de l’Empresa i determina que els estatuts de l’Agència han d’establir els termes en què s’han de fer presents en l’Agència els interessos dels sectors econòmics i socials implicats en la pròpia l’Agència. També es considera que tal i com es desprèn de l’esmentat article, l’acompliment dels objectius de l’Agència requereix, necessàriament, de la presència dels agents econòmics i socials més representatius de Catalunya en el seu òrgan de decisió i direcció.

D’altra banda, el CTESC constata que l’article 10 f) del Projecte de decret no dóna compliment a l’article 157.3 de la Llei 11/2011, de 29 de desembre, que determina que “participen en els òrgans de govern de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana, en els termes que estableixen aquesta Llei i els estatuts de l’Agència, representants de les institucions, les corporacions de dret públic, les associacions i els agents socials l’activitat dels quals té relació directa amb la innovació, la internacionalització, l’emprenedoria i el desenvolupament empresarial”.

El CTESC recomana que el Projecte de decret reguli com una de les funcions de l’Agència tenir en compte i donar resposta a les recomanacions del Consell Català de l’Empresa, atès que l’article 2.e) del Decret 60/2014, estableix com a funció del Consell Català de l’Empresa el traslladar a l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa les recomanacions que afavoreixin la política de transformació industrial

 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat