CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 08/2009

sobre el Projecte de decret d'aprovació del programa d'actuació aplicable a les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats que procedeixen de fonts agràries i de gestió de les dejeccions ramaderes

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 136/2009, d'1 de setembre, d'aprovació del programa d'actuació aplicable a les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats que procedeixen de fonts agràries i de gestió de les dejeccions ramaderes [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
36 9,8 No escau 27% Totes les observacions realitzades pel CTESC –menys una- han estat sobre el contingut tècnic de la norma. Aquesta observació de forma ha estat una de les acceptades pel Govern juntament amb els altres de contingut

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió ordinària del dia 11 de maig, aprova per vint-i-cinc vots a favor, tres en contra i cap abstenció el dictamen 8/2009 sobre el Projecte de decret d’aprovació del programa d’actuació aplicable a les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats que procedeixen de fonts agràries i de gestió de les dejeccions ramaderes.

El Dictamen conté vuit observacions generals i trenta-sis a l’articulat.

El CTESC valora la importància d’aquest Decret pel fet d’integrar en una única norma el programa d’actuació per a totes les zones vulnerables en relació a la contaminació per nitrats i la refosa i adaptació legislativa del règim de gestió de les dejeccions ramaderes.

Es valora positivament el tractament diferenciat que es fa de la ramaderia extensiva; la major protecció dels punts de captació d’aigua potable; la inclusió de la formació del personal aplicador de fertilitzants, així com la referència al compliment de la normativa en matèria de riscos laborals.

Es reitera la necessitat d’establir nous ajuts específics per a l’adquisició de maquinària d’aplicació de purins, per ampliacions de capacitat d’emmagatzematge i per a la implantació d’altres sistemes de tractament a fi de garantir que les obligacions que es deriven de la norma siguin assumibles per les explotacions agràries.

Es posa de manifest que davant la complexitat de la normativa és imprescindible no tan sols simplificar tots aquells aspectes en què sigui possible fer-ho, sinó també publicar una guia d’usuari per identificar fàcilment tots els condicionants existents en la fertilització agrària i en les explotacions ramaderes.

Es les observacions a l’articulat es fan recomanacions de tipus tècnic en alguns casos es demanen aclariments i en d’altres es proposen modificacions de la norma.

Pel que fa als aclariments es demana, per exemple, que es justifiqui tècnicament els canvis introduïts respecte a la legislació actualment aplicable, que es concreti què implica superar les concentracions màximes de nitrogen i fòsfor establertes i quin tipus de mesures s’hauran de prendre si se superen, i es demana aclariment de determinats conceptes com ara “persona tècnica competent”.

Pel que fa a les modificacions es demana que es modifiquin alguns valors ja que són més restrictius que els recomanats en d’altres normes o que s’amplien els supòsits en que es pot aplicar. En determinats supòsits es demana reduir les distancies que s’han de respectar en l’aplicació agrícola de fertilitzants orgànics i respecte de l’apilament temporal.

Es proposa eliminar l’article 20 ja que es considera que el programa d’actuació aplicable a les zones vulnerables no és l’instrument adequat per ordenar l’activitat ramadera. Es proposa que en les zones no vulnerables no sigui aplicable el que disposa la norma i que sigui, només, una pràctica recomanada, tal com succeeix amb el codi de bones pràctiques agràries.

CCOO ha presentat un vot particular on manifesta el seu desacord amb algunes de les observacions del dictamen, principalment amb la proposta d’eliminació de l’article 20.
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat