CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 29/2010

sobre el Projecte de decret de regulació dels Serveis tècnics de punt de trobada

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 357/2011, de 21 de juny, dels serveis tècnics de punt de trobada [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
13 10,7 No escau 82% Les dues observacions que no ha recollit el Govern fan referència al nombre de professionals i a les tasques que han de realitzar els professionals dels serveis de punt de trobada

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 21 de juny de 2010, aprova per vint-i-cinc vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 29/2010 sobre el Projecte de decret de regulació dels Serveis tècnics de punt de trobada.

El Dictamen conté nou observacions generals i quinze a l’articulat.

El CTESC valora la regulació dels Serveis tècnics de punt de trobada per tal de garantir unes condicions estàndards en els serveis prestats arreu del territori. Tot i que considera que les disparitats detectades en el cost dels diferents serveis poden afectar la qualitat del servei i les condicions laborals dels professionals implicats.

En el Dictamen es valora l’exclusió del voluntariat d’aquests serveis, atesa l’especialitat de la tasca que s’hi efectua, i es considera que la prestació dels serveis tècnics l’ha de realitzar de forma directa l’Administració, ja que és la millor manera de garantir unes condicions homogènies en els diferents punts de trobada. També, per garantir aquesta homogeneïtat i equitat, es considera que les normes de funcionament, les característiques de les instal•lacions, les condicions laborals dels professionals i els requisits de seguretat i protecció cal definir-les més, ja sigui en aquesta norma o en una Ordre posterior.

Respecte de l’equip de professionals, el CTESC considera que s’ha de tenir en compte i establir els mateixos perfils i nombre de professionals que contempla la Cartera de Serveis Socials 2010-2011 per aquest servei.

El CTESC entén que els Serveis tècnics de punt de trobada han de preservar la protecció de les i dels menors, però també la de les persones membres de la família. Per això considera que s’hauria de poder oferir un espai per tal que els progenitors pugui donar compliment als acords de visites del seu fill o filla sense que senti la por a l'amenaça o al maltractament físic o emocional. També considera que per garantir la seguretat dels punts de trobada caldria establir un protocol de coordinació entre la Policia de la Generalitat, el Departament competent en matèria de família i infància i els Serveis tècnics de punt de trobada.

El CTESC considera que s’han de tenir en compte, com a principis d’actuació dels Serveis tècnics de punt de trobada, la primacia de la protecció de les dones en situació de violència masclista i la garantia de seguretat de totes les persones implicades en el procés d’interacció del punt de trobada, tant usuàries com professionals tècnics del servei.

En el Dictamen es posa de manifest que la resolució de queixes i reclamacions, no hauria de quedar reduïda al nivell de la coordinació del servei tècnic de punt de trobada i si la persona usuària no està conforme amb la resolució donada per la coordinació, ha de tenir dret a reclamar a un nivell superior.
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat