CTESC
Cercador

Dictamen 19/2013

sobre l'Avantprojecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres, i del sector públic

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
48 9,5 6,0 32% La meitat de les observacions acceptades pel Govern es refereixen a qüestions formals de la norma. En el tràmit parlamentari s’ha inclòs a la Llei sis de les observacions realitzades pel CTESC que no havien estat acceptades pel Govern. D’altra banda, el CTESC havia fet observacions als articles sobre el règim sancionador en matèria d’agricultura i ramaderia, aquest text s’ha suprimit de la Llei de mesures i mitjançant una disposició final s’atorga al Govern un termini de 6 mesos per presentar al Parlament un projecte de llei sobre aquesta matèria

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 28 d’octubre de 2013, aprova per vint-i-set vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 19/2013 sobre l’Avantprojecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.

El Dictamen conté set observacions generals, seixanta observacions a l’articulat i un vot particular.

El CTESC constata que a l’Avantprojecte de llei hi ha, en general, un increment excessiu de les taxes i que en alguns casos la creació de noves taxes no està prou justificada. En conseqüència, diverses observacions a l’articulat proposen l’eliminació d’algunes de les taxes que l’Avantprojecte de llei regula o bé dels increments que preveu.

D’altra banda, el CTESC considera que en l’aplicació d’algunes de les taxes introduïdes o modificades per l’Avantprojecte de llei, quan l’import sigui significatiu, seria adequat fixar la quota del tribut atenent la capacitat econòmica dels obligats al pagament.

El CTESC valora com a insuficient l’intent de modular el quart tram del cànon de l’aigua aplicable a les tarifes domèstiques i considera que caldria reconsiderar-lo per tal de desincentivar usos fraudulents.

El CTESC considera oportuna la regulació de bonificacions per a les entitats subministradores d’aigua amb motiu de la tramitació i ingrés del cànon així com l’establiment de terminis trimestrals per a la declaració i autoliquidació, especialment per a les petites i mitjanes empreses.

El CTESC proposa suprimir la possibilitat que les convocatòries d’ajuts o subvencions puguin contemplar-ne la reducció total o parcial un cop efectuades les resolucions de concessió, ja que aquesta resolució genera un dret subjectiu al beneficiari de l’ajut o subvenció. En la mateixa línia, el CTESC recomana eliminar també la disposició transitòria tercera de l’Avantprojecte de llei que afecta convocatòries ja realitzades.

El CTESC proposa la supressió de determinats apartats de l’Avantprojecte de llei per tal d’evitar que grans establiments comercials es puguin ubicar en municipis de petita dimensió afectant de forma negativa el petit comerç de proximitat.

El CTESC recomana la supressió del caràcter vinculant de l’informe que ha d’emetre l’ACA en el procediment d’autorització de les tarifes dels serveis d’abastament de l’aigua en baixa, atès que invalida la capacitat de decisió col·legiada que actualment correspon a la Comissió de Preus de Catalunya, en la qual l’ACA està representada.

El CTESC considera que determinats articles de l’Avantprojecte de llei, com ara els articles 170 a 175, haurien d’haver estat objecte de tramitació d’una llei específica, atesa la seva dimensió i l’abast de la modificacions efectuades.

La Unió de Pagesos de Catalunya va presentar un vot particular per no considerar correcta la modificació en l’aplicació dels cànons de l’aigua als usos ramaders. En la reunió del Ple, la Confederació de Cooperatives de Catalunya i la senyora Mercè Garau es van adherir al vot particular.
 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat