CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 08/2006

sobre l’Avantprojecte de llei de l’obra pública

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l'obra pública [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
60 20,8 0,5 36% El Govern ha estat qui ha recollit les propostes. El Parlament les ha ratificat i, només en una de les observacions, ha recollit el sentit de l'observació però li ha donat un altre redactat.

Resum

El CTESC considera que aquest Avantprojecte és una norma conjuntural i reglamentadora de tot el referent a obres subterrànies, i valora positivament la regulació de les mesures per garantir-ne el seguiment i la supervisió, però constata un desequilibri pel que fa al conjunt de l’obra pública, que és la finalitat de la norma.

D’altra banda, constata que aquesta norma no ha tingut present la situació real de la major part de les administracions locals catalanes ja que, si s’han d’atenir a l’entrada en vigor i al dret transitori que estableix la norma, les administracions locals no disposen de mecanismes i recursos necessaris per donar compliment a les exigències tècniques i tecnològiques que s’hi estableixen.

El CTESC valora positivament les mesures que inclou aquesta norma, encaminades a reduir el nombre de modificacions d’un estudi o projecte que ja hagin estat aprovats. També remarca que caldria fer constar les formes de pagament de les obres executades amb l’objecte de reduir la morositat de les administracions públiques i l’encariment consegüent de l’obra pública.

Foment del Treball formula un vot particular al Dictamen per manifestar el seu desacord sobre la regulació que estableixen els articles 29 i 30 de la norma, referits a les unions temporals d’empreses, ja que consideren que limiten els drets constitucionals de llibertat d’empresa.

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat