CTESC
Cercador

Dictamen 03/2015

sobre l'Avantprojecte de llei del sòl d'ús agrari

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 3/2019, del 17 de juny, dels espais agraris [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
30 8,5 -1,0 25% El CTESC va dictaminar la norma al febrer del 2015, es va dissoldre el Parlament i la norma no va poder ser aprovada. Es va tornar a presentar en la nova legislatura i el contingut de la norma ha estat modificat i s’han suprimit alguns dels seus apartats. De les 48 observacions fetes pel CTESC, 18 eren sobre articles suprimits que no s’han tingut en compte per fer la valoració

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, en la sessió extraordinària del dia 16 de febrer de 2015, va aprovar per vint-i-nou vots a favor, cap en contra i cap abstenció, el Dictamen 3/2015 sobre l’Avantprojecte de llei del sòl d’ús agrari.

El Dictamen conté quaranta-vuit observacions a l’articulat.

El CTESC recomana mantenir la coherència entre la legislació sectorial agrària i la legislació territorial i considera que el planejament urbanístic ha de contribuir a desenvolupar la planificació territorial agrària.

El CTESC considera que en la classificació de les infraestructures agràries caldria incloure-hi totes aquelles que són necessàries per a l’exercici de l’activitat agrícola, ramadera, forestal i de la indústria agroalimentària, com ara les infraestructures per a la implementació de les tecnologies de la informació i la comunicació, les collectives d’emmagatzematge, les de tractament de les dejeccions ramaderes i les installacions collectives per a la producció d’energia renovable lligades a explotacions agràries.

Pel que fa a les obres necessàries per a la concentració parcellària i a les de millora de la xarxa de camins rurals, el CTESC recomana especificar que la participació d’un tercer no ha d’implicar ni la cessió de la titularitat, ni un major cost directe o indirecte per als productors agraris afectats.

El CTESC no considera oportú ni modificar el règim de contribució al finançament de les obres de regadiu ni modificar la durada mínima dels contractes de conreu.

El CTESC considera que un parc agrari s’ha de crear per l’interès general agrari i, per tant, l’Administració de la Generalitat de Catalunya també ha de tenir la potestat de crear-los i no només l’Administració local.

El CTESC considera que la definició de finca subexplotada hauria de ser més objectiva i evitar així possibles conflictes d’interpretació entre les parts. També considera que la norma hauria de unificar i clarificar que les persones que poden instar la declaració de finca agrícola subexplotada són les mateixes que les beneficiàries de l’expropiació. També recomana que es prevegi un procediment de concurrència competitiva i pública entre les persones físiques i jurídiques potencialment interessades en l’explotació agrària de la finca declarada subexplotada.

El CTESC recomana que s’inclogui la participació de les associacions professionals i empresarials agràries, de les entitats representatives del món cooperatiu agrari i de les organitzacions sindicals més representatives en l’elaboració i tramitació del Pla territorial agrari. També es proposa afegir la participació de les entitats representatives del món cooperatiu agrari en el procediment d’elaboració del pla d’obres. D’altra banda, es considera que les organitzacions professionals agràries més representatives haurien de participar en els mecanismes d’intermediació per afavorir la continuïtat de l’activitat agrària i en l’òrgan de gestió del parc agrari.

També s’han realitzat observacions amb la finalitat de clarificar, precisar o fer més entenedor el text de la norma i en d’altres observacions es recomana que sigui l’Administració qui clarifiqui la redacció de la norma o bé que precisi el contingut del que es regula.

 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat