CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 18/2007

sobre l’Avantprojecte de llei de seguretat industrial

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 12/2008, del 31 de juliol, de seguretat industrial [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
41 5,0 9,5 35% Alhora de fer la valoració no s’ha comptat una observació ja que es referia a un article que ha estat suprimit. El Parlament ha acceptat 10,5 observacions i 1 que havia estat acceptada pel Govern s’ha suprimit l’article

Resum

Aquest Dictamen s’aprova, per delegació del Ple, en la sessió extraordinària del dia 3 de desembre de la Comissió Executiva.

El Dictamen, aprovat el 3 de desembre per la Comissió Executiva per delegació del Ple, considera que la promulgació de la Llei de seguretat industrial és innecessària atès que la normativa existent actualment ja garanteix la seguretat industrial; assenyala que produeix un cost econòmic que no és equivalent amb el nivell de seguretat industrial que es vol introduir; i posa de manifest que l’Avantprojecte de llei dóna lloc a una normativa confusa i heterogènia que pot produir efectes contraproduents.

En la mateixa línia, el Dictamen considera injustificada i innecessària la creació de l’Agència Catalana de Seguretat Industrial. Sense perjudici d’aquesta consideració prèvia, el Dictamen posa de manifest aspectes concrets de la regulació de l’Agència. Així, es pronuncia en contra de la configuració d’aquesta com un ens sotmès al dret privat.

El Dictamen fa diverses consideracions en relació amb la composició, funcions i reunions dels òrgans col·legiats de l’Agència (Consell Rector i Consell Assessor) i en relació amb el seu règim econòmic i financer i a les taxes que es regulen a través de l’Avantprojecte de llei que es dictamina.

D’altra banda, al dictamen, s’hi considera positiva la previsió de la connexió telemàtica de l’Agència Catalana de Seguretat Industrial amb els operadors de la inspecció.

Finalment el Dictamen constata que l’Avantprojecte de llei conté excessives remissions al desenvolupament reglamentari i que aquest fet podria resultar incongruent amb la seguretat que pretén aconseguir la llei. Proposa que, en qualsevol cas, s’estableixi un termini per procedir al desenvolupament reglamentari.

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat